print-logo2
A+ A-

Tin Mừng của Chúa Giêsu | Gospel in Vietnamese

pdf

Thông điệp Tin mừng

–  Xin vui lòng đọc bài sau:

Saùng-theá Kyù 1:1 Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất
Roâ-ma 3:23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời,
Giaêng 8:34 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi

Chúa đã tạo ra chúng ta nhưng chúng ta không biết Ngài và bị tách khỏi Ngài vì bản chất của chúng ta là tội lỗi. Cuộc đời không có Chúa thì vô nghĩa và không có mục đích. Hậu quả (cái giá phải trả) của tội lỗi của chúng ta là cái chết, cả về tâm hồn lẫn thể xác. Chết về tâm hồn nghĩa là bị tách khỏi Chúa. Chết về thể xác là sự thối rữa của thể xác. Nếu chúng ta chết trong tội lỗi thì chúng ta sẽ mãi mãi bị tách rời khỏi Chúa và cuối cùng sẽ chấm dứt trong địa ngục. Làm sao để tự cứu mình khỏi tội lỗi và trở về với Chúa? Chúng ta không thể tự cứu chúng ta vì một người tội lỗi không thể tự cứu được mình (như người bị chết đuối không thể tự cứu mình được). Người khác cũng không thể cứu chúng ta vì mọi người ai cũng tội lỗi (một người bị chìm đắm không thể cứu một người chìm đắm khác, cả hai đều cần giúp đỡ). Chúng ta cần một người không có tội (không bị chìm đắm) để cứu chúng ta khỏi tội lỗi của mình. Chỉ người nào sạch tội mới cứu được chúng ta. Làm sao kiếm được người sạch tội trong một thế gian mà ai cũng có tội?

Roâ-ma 6:23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta
Giaêng 3:16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời
Ma-thi-ô 1:23 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta
Giaêng 8:23 Ngài phán rằng: Các ngươi bởi dưới mà có; còn ta bởi trên mà có. Các ngươi thuộc về thế gian nầy; còn ta không thuộc về thế gian nầy
Maùc 1:11 Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường.
Giaêng 8:36 Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do
Giaêng 3:3 Ðức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Ðức Chúa Trời
Giaêng 1:12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,

Chúa, người đã tạo ra chúng ta và yêu mến chúng ta vô cùng, đã cho chúng ta lối thoát. Từ tình yêu bao la của Ngài đối với chúng ta, Ngài gửi chính Con của Ngài,Giêxu, đến chịu chết vì tội chúng ta. Giêxu không có tội vì Ngài không đến từ thế gian này, và khi còn ở thế gian, Ngài đã vượt qua cám dỗ phạm tội của ma quỷ. Cuộc đời của Ngài đã khiến Chúa trên trời hài lòng. Giêxu đã nhận tội thay chúng ta và chết trên thập giá vì tội của chúng ta. Ngài là đấng cứu tinh cho cuộc đời chúng ta (Giêxu có thể cứu chúng ta vì Ngài không bị chìm đắm). Mục đích của việc Giêxu chết trên thập giá là để trả giá cho tội lỗi của chúng ta và, do đó, tháo gỡ chúng ta khỏi tội lỗi và lập lại quan hệ đã bị đổ vỡ với Chúa. Chúng ta được sống lại từ cái chết tâm hồn (bị tách ly khỏi Chúa) nhờ quyền năng của Chúa. Quan hệ mới này gọi là sự sống lại. Điều đó trả lại cho chúng ta mục đích của sự sinh ra và hiện hữu của mình và, cho chúng ta mục đích và ý nghĩa đích thực để sống.

Giaêng 11:25 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi
Roâ-ma 6:9 bởi biết rằng Ðấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa; sự chết không còn cai trị trên Ngài
Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 2:24 Nhưng Ðức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó.
Roâ-ma 14:9 Ðấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống
Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 1:11 và nói rằng: Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy

Đâu là bằng chứng cho thấy việc Giêxu hy sinh chịu chết vì tội chúng ta được Chúa trên trời chấp nhận? Bằng chứng là sự phục sinh của Giêxu từ cõi chết bởi Chúa. Sự phục sinh đã chứng tỏ rằng Giêxu đã vượt qua cái chết (hoặc, nói cách khác, cái chết không có quyền năng gì với Ngài). Từ đó, giờ đây, vì Giêxu sống, chúng ta cũng được sống. Sự sống của Ngài trong chúng ta cho chúng ta được sống. Cũng vậy, vì Ngài đã phục sinh, nên ngày nay Ngài vẫn sống.

Giaêng 5:24 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Ðấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống
Giaêng 10:9 Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ
Giaêng 14:6 Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha
Giaêng 8:24 Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi chẳng tin ta là Ðấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi.
Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 4:12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu
Roâ-ma 10:13 Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu
Roâ-ma 10:11 Vả, Kinh-Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn.
Roâ-ma 2:11 Vì trước mặt Ðức Chúa Trời, chẳng vị nể ai đâu
Roâ-ma 3:22 tức là sự công bình của Ðức Chúa Trời, bởi sự tin đến Ðức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết
Roâ-ma 10:9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu

Làm thế nào để chúng ta được tháo gỡ khỏi tội lỗi và tiếp nhận cuộc đời mới như vậy? Bằng cách tin Giêxu là Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta. Nếu chúng ta ăn năn về con đường tội lỗi và cầu khẩn Giêxu tha thứ và cứu độ chúng ta, Ngài sẽ thực hiện điều đó. Giêxu là Con của Chúa đã đến trần gian này để chết cho tội của chúng ta. Bất kỳ người nào trên trần gian này tin vào Ngài sẽ được Chúa thứ tha, được cứu khỏi tội lỗi (và khỏi địa ngục) và được tiếp nhận cuộc sống mới từ Chúa. Chúa không thiên vị ai cả. Ngài không phân biệt – chúng ta sống trên đất nước nào, nói ngôn ngữ gì, giàu hay nghèo, nam hay nữ, trẻ hay già, hoặc bất kỳ khác biệt cụ thể nào khác. Bất kỳ người nào tin tưởng và thú tội với Giêxu đều được cứu rỗi. Sau đây là lời cầu nguyện mà bạn có thể đọc nếu quyết định theo Giêxu:

Lạy Chúa trên trời, xin cảm ơn Ngài đã gửi người Con duy nhất của Ngài là Giêxu đến để chịu chết vì tội lỗi của con để con được cứu rỗi và được tái sinh bởi trời. Con ăn năn về cách sống của mình và xin được thứ tha tội lỗi. Con tin vào Giêxu và nhận Giêxu là Chúa và là Đấng Cứu Độ con. Xin giúp đỡ và dẫn dắt con để con biết sống đẹp lòng Ngài trong cuộc đời mới mà Ngài ban cho con. Amen.       

Nếu bạn đã cầu nguyện như trên, hãy xin Chúa chỉ cho bạn một thánh đường để đến. Hãy nói chuyện với Chúa thường xuyên bằng lời cầu nguyện và Chúa sẽ nói chuyện với bạn. Hãy lắng nghe tiếng Chúa. Chúa sẽ dẫn dắt bạn. Ngài yêu mến bạn và sẽ chăm sóc bạn. Bạn có thể tin tưởng nơi Ngài. Ngài không bao giờ để ai tin tưởng nơi Ngài phải thất vọng. Chúa là Đấng tốt lành. Ngài là đấng đáng tin. Bạn có thể phó thác cuộc đời mình trong tay Ngài. Hãy thổ lộ với Ngài những điều bạn mong chờ. Ngài quan tâm đến bạn và sẽ ban cho bạn điều tốt lành. Chúa nói, ‘Ta sẽ không bao giờ bỏ con hoặc quên con’. Hãy tin vào Chúa. Để được ban mọi điều tốt lành qua Giêxu.

Hãy thường xuyên đọc kinh thánh, bắt đầu với tin mừng của Gioan. Để biết thêm các nguồn thông tin trên Internet, xin nhấn vào đây.

1934 Vietnamese Bible