print-logo2
A+ A-

Kosipeli ‘a Sisu | Gospel in Tongan

pdf

Fekau Faka-Kosipeli

–  Kataki ‘o Lau ‘a e ‘u me’a ‘I lalo:

Senesi 1:1 ‘I he kamata’anga na’e fakatupu ‘e he ‘Otua ‘a e ngaahi langi mo mamani.
Loma 3:23 he kuo fai angahala kotoa pe, pea ‘oku ‘ikai te nau a’usia ‘a e hooifua ‘a e ‘Otua
Sione 8:34 Pea tali ‘e Sisu kiate kinautolu, “Ko au e, ko au e, ‘oku ou talaatu, ‘ilonga ‘a ia ‘oku fai angahala, ko e popula ia ‘a angahala.

Na’e fakatupu kitautolu ‘e he ‘Otua ka ‘oku ‘ikai ke tau ‘ilo ia pea ‘oku fakamavahe’i kitautolu meiate ia ko e ‘uhii ko hotau natula faiangahala.  Ko ‘etau mo’ui ta’e ‘iai ‘a e ‘Otua ‘oku ‘ikai hano ‘uhinga pea mo hano taumu’a.  Ko hono nunu’a (me’a ke totongi) ‘o ‘etau angahala ko e mate, faka-e-laumalie mo faka-e-sino fakatou’osi. Ko e mate faka-e-laumalie ‘oku ‘uhinga ia ko e fakamavahe’i mei he ‘Otua.  Ko e mate faka-e-sino ‘oku ‘uhinga ko e ‘au’aunga ‘o e sino. ‘O kapau te tau mate ‘i he’etau angahala ‘e fakamavahe’i ta’engata kitautolu mei he ‘Otua pea te tau iku ki heli. ‘E anga fefee ‘a ‘etau fakahaofi kitautolu mei he’etau ngaahi angahala pea tau foki ki he ‘Otua?  ‘E ‘ikai malava ke tau fakahaofi kitautolu ko e ‘uhii pe he ‘oku ‘ikai faingofua ki ha tokotaha angahala ke ne fakahaofi ia( ‘oku tatau pe eni mo ha taha ‘oku melemo ‘aia ‘oku ‘ikai lava ke ne fakahaofi ia).  ‘Oku ‘ikai foki ke malava ‘e ha ni’ihi kehe ‘o fakahaofi kitautolu ko e ‘uhii ‘oku tau fai angahala kotoa (ko ha tokotaha ‘oku melemo ‘e ‘ikai ke malava ke ne fakahaofi ha taha kehe ‘oku melemo mo ia, ‘oku na fakatou fiema’u tokoni). ‘Oku tau fiema’u ha taha ‘oku ‘ikai ‘iai ha’ane angahala(‘ikai melemo) ke fakahaofi kitautolu mei he’etau ngaahi angahala.  Ko ha tokotaha ta’e faiangahala pe te ne lava ke fakahaofi kitautolu.  ‘E founga fefee hano ma’u ha taha ‘oku ‘ikai ke angahala ‘i ha mamani angahala ‘a ia kuo ‘osi angahalaha ‘a e tokotaha kotoa pe?

Loma 6:23 He ko e tokonaki ‘a angahala ko e mate, ka ko e me’a’ofa ‘a e ‘Otua ko e mo’ui ta’engata, tu’u ‘ia Kalaisi Sisu ko hotau ‘Eiki.
Sione 3:16 He na’e ‘ofa pehee ‘a e ‘Otua ki mamani, ko ia na’a ne foaki hono ‘alo tofu pe taha ne fakatupu, ko e ‘uhii ko ia kotoa pe ‘oku tui pikitai kiate ia ke ‘oua na’a ‘auha, ka e ma’u ‘a e mo’ui ta’engata.
Matiu 1:23 “Vakai, ‘e feitama ‘a e taupo’ou, pea te ne ‘alo’i ha tama, pea te nau fakahingoa ia ko ‘Imanuela, ‘a ia ko hono ‘uhinga,” ‘Oku ‘iate kitautolu ‘a e ‘Otua.”
Sione 8:23 Pea ne pehee kiate kinautolu, “Ko kimoutolu ‘oku mou mei lalo; ko au ‘oku ou mei ‘olunga.  ko kimoutolu ‘oku mou ‘o e maama ko eni; ‘oku ‘ikai te u ‘o e maama ko eni au.
Ma’ake 1:11 Pea na’e ‘iai ha le’o mei he langi, “Ko hoku ‘alo pele koe, ko koe kuo u hoifua ai.”
Sione 8:36 Ko ia kapau ‘e fakatau’ataaina kimoutolu ‘e he ‘Alo, te mou toki tau’ataaina mo’oni.
Sione 3:3 Pea tali ‘e Sisu ‘o ne folofola kiate ia, “Ko au e, ko au e, ‘oku ou talaatu, ‘Ilonga ‘a ia ‘e ‘ikai fanau’i fo’ou, ‘e ‘ikai te ne lava ke mamata ki he pule’anga ‘o e ‘Otua.”
Sione 1:12 Ka ka ‘ilonga kinautolu na’e ma’u ia, na’a ne fakamafai’i kinautolu ke hoko ko e fanau ‘a e ‘Otua, ‘a kinautolu  ‘oku tui pikitai ki hono huafa:

Ko e ‘Otua, na’a ne ngaohi kitautolu pea mo ‘ofa lahi fau ‘iate kitautolu, na’a ne ‘omi ‘a e founga.  Mei he’ene fu’u ‘ofa faufaua kia kitautolu na’a ne ‘omi ai ‘a hono foha totonu, Sisu, ke pekia ma’a ‘etau ngaahi angahala.  Ko Sisu ‘oku ta’emele ko e ‘uhii he ‘oku ‘ikai mei he maama ia ko eni, pea ‘i he’ene ‘i mamani, na’a ne lava’i ‘a e fakatauele ‘a e tevolo ki he angahala.  Ko ‘ene mo’ui ‘oku ne fakahoifua ki he ‘Otua ‘i he langi.  Na’a ne ‘ave ‘a ‘etau ngaahi angahala ‘o ne pekia ki he kolosi ko e ‘uhii ko ‘etau ngaahi angahala.  Ko e taumu’a ‘o e pekia ‘a Sisu ‘i he kolosi ko e ‘uhii ke totongi huhu’i ‘a ‘etau ngaahi angahala pea ke ne to’o ‘a ‘etau ngaahai angahala meiate kitautolu pea mo to e fakafehokotaki ‘a hontau va ne motuhia mo e ‘Otua.  Ko e va fo’ou ko eni ‘oku ui ia ko e fanau’i fo’ou.  ‘Oku ne to e fakafehokotaki kitautolu ki he’etau taumu’a ki he fakatupu pea mo e sino ha mai pea, ne ‘omi kiate kitautolu ‘a e ‘uhinga mo e taumu’a ‘o e mo’ui.

Sione 11:25 Pea me’a ‘e Sisu ki ai, Ko au ko  e Toetu’u, pea mo e Mo’ui. Ko ia ‘oku tui pikitai kiate au, neongo kuo pekia, ka te ne mo’ui pe.
Loma 6:9 he’etau ‘ilo kuo fokotu’u leva ‘a Kalaisi, mei he pekia, pea ‘ikai kei ‘a’ana ke pekia.  ‘Oku ‘ikai ke kei fakaehaua ia ‘e mate.
Tohi Ngaue 2:24 Pea vete ‘e he ‘Otua ‘a hono kafai ‘e mate, ‘o to e fokotu’u ia, ka e fefee, he na’e ‘ikai lava ke mapuke ai ia.
Loma 14:9 Seuke, ko e me’a koia na’e pekia kiai ‘a Kalaisi, mo e to e mo’ui, ko e uhia ke ne ‘Eiki ki he pekia mo e mo’ui fakatou’osi.
Tohi Ngaue 1:11 pea na’a ne pehee, ” ‘A e tu’unga matu’a Kaleli,  ko e ha ‘oku mou tutu’u ai, ‘o sio pehee ki langi? Ko Sisu ko ia ‘a ia kuo ‘ohake meiate kimoutolu ki he langi, te ne to e ha’u, pea ‘e hangee tofu pe hono anga pea mo ‘ene ha’ele ki langi kuo mou mamata kiai.

Ko e ha ‘a e fakamo’oni ko hono kalusefai koia ‘o Sisu ‘o pekia ma’a ‘etau ngaahi angahala na’e tali ‘e he ‘Otua ‘i hevani?   Ko e fakamo’oni ko e toetu’u ‘a Sisu mei he pekia ‘e he ‘Otua. ‘I he toetu’u, ‘oku fakamo’oni ai ‘a hono ikuna’i ‘e Sisu ‘ae mate ( pe, ‘i hono to e fakalea ange ‘e taha, ‘oku ‘ikai ke ‘iai ha mafai malohi ‘o e mate ke laka hake ‘iate ia).  ‘I he taimi ni, ko ia ai, ko e ‘uhii ‘oku mo’ui ‘a Sisu, ‘e malava ke tau mo’ui mo kitautolu foki.  Ko ‘ene mo’ui ‘ia kitautolu ‘oku ne ‘omi ai kia kitautolu ‘a e mo’ui.  ‘Ikai ko ia pe, ka ko e ‘uhii na’a ne to e tu’u, ‘Oku ne mo’ui ‘i he ‘aho ni.

Sione 5:24 “Ko au e, ko au e, ‘oku ou tala atu, Koia ‘oku ne fanongo ki he ‘eku lea, pea tui kiate ia na’a ne fekau mai au, ‘oku ne ma’u ‘a e mo’ui ta’engata, pea ‘oku ‘ikai te a’u ki he fakamaau, ka kuo ne hiki mei he mate ki he mo’ui.
Sione 10:9 Ko au pe ko e matapaa. Ka kuo hu ha taha ‘iate au ‘e fakamo’ui ia, pea te ne hu atu, pea te ne hu mai, ‘o ma’u ‘a e me’akai.
Sione 14:6 Pea folofola ‘a Sisu kiai, Ko au pe ko e Hala, pea mo e Mo’oni mo e Mo’ui. ‘Oku ‘ikai ha’u ha taha ki he Tamai ka ‘I he’ene fou ‘iate au.
Sione 8:24 Koia na’a ku pehee ai kiate kimoutolu, Te mou mate ‘I ho’omou ngaahi angahala; he kapau ‘e ‘ikai te mou tui ko au ia, te mou mate ‘I ho’omou ngaahi angahala.
Tohi Ngaue 4:12 ‘Io, pea ‘oku ‘ikai ke tu’u ‘I ha taha kehe ‘a e fakamo’ui, he tala’ehai ‘oku ‘iai mo ha hingoa kehe ‘I he lalo langi kuo fokotu’u ‘I he lotolotonga ‘o e kakai, ‘aia kuo tu’utu’uni ke tau mo’ui ai.
Loma 10:13 He ‘ilonga ‘a ia ‘e tautapa ki he huafa ‘o e ‘eiki ‘e fakamo’ui.
Loma 10:11 He ‘oku pehee ‘e he tohi, ‘Ilonga pe ‘a ia ‘e tui kiate ia, ‘e ‘ikai fakamaai’I ia.
Loma 2:11 He ‘oku ‘ikai ha filifilimanako ‘i he ‘Otua.
Loma 3:22 ‘io, ko e fakatonuhia mei he ‘Otua ‘oku fou mai ‘I he tui kia Sisu Kalaisi ki he kakai kotoa pe ‘oku tui.
Loma 10:9 Ko e ‘uhii, kapau t eke fakaha ‘aki ho ngutu, ko e ‘Eiki ‘a Sisu, pea k etui ‘aki ho loto, kuo fokotu’u ia ‘e he ‘Otua mei he pekia, ‘e fakamo’ui koe.

‘E anga fefee hano to’o ‘etau ngaahi angahala pea tau ma’u ‘a e mo’ui fo’ou ko eni?  Ko ‘etau tui koia kia Sisu ko hotau ‘Eiki pea mo hotau Fakamo’ui.  ‘O kapau te tau fakatomala’I ‘etau ‘u ngaahi to’onga angahala pea tau kole kia Sisu ke ne fakamolemole’i mo fakahaofi kitautolu, te ne fakahoko ia.  Ko Sisu ko e ‘alo ia ‘o e ‘Otua na’a ne hifo mai ki mamani ‘o pekia ma’a ‘etau ngaahi angahala.  Ko ha fa’ahinga taha pe ‘i he mamani ‘oku ‘oatu ‘ene falala kiate ia te ne ma’u ‘a e fakamolemole mei he ‘Otua, pea fakahaofi foki mei he’enau ngaahi angahala (pea mo heli) ka e ma’u ‘a e mo’ui fo’ou ‘i he ‘Otua.  ‘Oku ‘ikai ke fakaha mai ‘e he ‘Otua ha filifili manako. ‘Oku ‘ikai ke uesia ia ‘i he feitu’u ‘oku tau nofo ai, pe ko e lea fakamatakali ‘oku tau lea’aki, tu’umalie pe masiva, tangata pe fefine, si’isi’i pe  motu’a, pe ko ha fa’ahinga faikehekehe faka-e-sino.  Ko e tokotaha kotoa pe ‘oku tui pea mo vete kia Sisu ‘e fakahaofi ia.  Ko e konga ‘i lalo ko ha lotu ‘e malava ke ke lotu’aki ‘o kapau ‘oku ke fakakaukau ke ke muimui kia Sisu:

‘Otua ‘I hevani, fakafeta’i ‘i ho’o ‘omi ho ‘Alo ‘e taha pe, ko Sisu, ke pekia ‘i he kolosi ma’a ‘eku ngaahi angahala pea ke malava ke fakahaofi ai au pea mo ma’u ‘a e mo’ui fo’ou mei langi na.  ‘Oku ou fakatomala ‘i hoku ngaahi ‘alunga pea mo kole fakamolemole atu ‘i he’eku ngaahi angahala.  ‘Oku ou tui kia Sisu pea mo tali ‘a Sisu ko hoku ‘Eiki pea mo hoku Fakamo’ui.  Tokoni mai mo takiekina au ke u mo’ui’aki ha mo’ui ‘oku ke hoifua kiai ‘i he mo’ui fo’ou ko eni kuo ke foaki mai. ‘Emeni.

Lau ma’u pe ‘a e tohitapu, kamata mei he tohi ‘a Sione.  Ki ha to e ‘u naunau mei he ‘initaneti, lomi’i heni.