print-logo2
A+ A-

Jézus evangéliuma | Gospel in Hungarian

pdf

Az evangélium üzenete

–  Kérjük, olvassa el:

1 Mózes 1:1 Kezdetben teremté Isten az eget és a földet
Rómaiakhoz 3:23 Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül
János 8:34 Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, a ki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek

Isten teremtett minket, de mi nem ismerjük Őt, mert bűnös természetünknél fogva tőle elkülönülve élünk. Életünk Isten nélkül értelem és cél nélkül való. Bűneink következménye (a fizetendő ár) a halál, mind spirituális, mind testi értelemben. A spirituális halál az Istentől való elkülönülést jelenti. A testi halál a test hanyatlása. Ha bűnösen halunk meg, testünk örökre távol marad Istentől és a Pokolba kerülünk. Hogyan szabadíthatjuk meg magunkat a bűntől és térhetünk vissza Istenhez? Saját magunkat nem menthetjük meg, mert egy bűnös ember nem képes magát megmenteni (ahogy egy fuldokló ember sem képes megmenteni magát). Mások sem menthetnek meg minket, mert mindannyian bűnösök vagyunk (egy fuldokló ember nem tud egy másik fuldoklót megmenteni, mindkettőjüknek segítségre van szükségük). Olyan emberre képes minket kimenteni a bűnösségből, aki bűn nélkül való (nem fuldoklik). Csakis bűntelen ember menthet meg bennünket. Hogyan találjunk egy bűntelen embert egy bűnös világban, amelyben mindannyian bűnöztünk?

Rómaiakhoz 6:23 Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban
János 3:16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen
Máté 1:23 Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten
János 8:23 És monda nékik: Ti innét alól valók vagytok, én onnét felül való vagyok; ti e világból valók vagytok, én nem vagyok e világból való
Márk 1:11 És szózat lőn az égből: Te vagy az én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm
János 8:36 Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek
János 3:3 Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát
János 1:12 Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;

Isten, aki megteremtett minket és nagyon szeret minket, megadta nekünk a választ. Mérhetetlen szeretete jeléül elküldte nekünk saját fiát, Jézust, aki meghalt bűneinkért. Jézus bűntelen, mert nem e világról való, és míg a földön volt, legyőzte a gonosz csábítását a bűnre. Élete Isten kedvére volt a Mennyekben. Jézus a bűneinkért halt kereszthalált. Ő a mi éltünk megmentője (Jézus azért tudott megmenteni bennünket, mert nem volt fuldokló). Jézus kereszthalálával fizette meg bűneink árát, így átvéve bűneinket és visszaállítva Istennel való megtört kapcsolatunkat. Isten hatalma által támadtunk fel a spirituális halálból (Istentől való elszigetelődés). Ezt az új kapcsolatot nevezzük újjászületésnek. Ez állít vissza bennünket teremtésünk és létezésünk céljához, és ez ad valódi értelmet és célt életünknek.

János 11:25 Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él;
Rómaiakhoz 6:9 Tudván, hogy Krisztus, a ki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik
Apostolok 2:24 Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; mivelhogy lehetetlen volt néki attól fogvatartatnia
Rómaiakhoz 14:9 Mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon mind élőkön uralkodjék
Apostolok 1:11 Kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, a ki felviteték tőletek a mennybe, akképen jő el, a miképen láttátok őt felmenni a mennybe

Mi bizonyítja azt, hogy Isten a Mennyekben elfogadta Jézus feláldozását bűneinkért? A bizonyság abban van, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból. A feltámadással bizonyosodott be, hogy Jézus legyőzte a halált (más szavakkal, a halálnak nincs hatalma Ö felette).  Ezért élhetünk mi most, mert Jézus is él. Élete életet ad nekünk. És mivel feltámadott, ma is él.

János 5:24 Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre
János 10:9 Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál
János 14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam
János 8:24 Azért mondám néktek, hogy a ti bűneitekben haltok meg: mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben
Apostolok 4:12 És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.
Rómaiakhoz 10:13 Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik
Rómaiakhoz 10:11 Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül
Rómaiakhoz 2:11 Mert nincsen Isten előtt személyválogatás
Rómaiakhoz 3:22 Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek. Mert nincs különbség
Rómaiakhoz 10:9 Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol

Hogyan tüntethetjük el a bűneink, és hogyan kaphatjuk meg ezt az új életet? Azáltal, hogy elhisszük, hogy Jézus az Urunk és Megváltónk.  Amennyiben megszabadulunk a bűnös életünktől és megkérjük Jézust, hogy bocsásson és mentsen meg minket, Ő megteszi. Jézus Isten fia, aki azért jött a világra, hogy meghaljon a bűneinkért. Aki a Földön beléhelyezi a bizalmát, megbocsátást kap Istentől, megszabadul a bűneitől (és a Pokoltól), és új életet kap Istentől. Isten nem részrehajló. Őt nem érdekli, hogy mely országban élünk, hogy milyen nyelvet beszélünk, hogy szegények vagy gazdagok vagyunk, hogy férfiak vagy nők vagyunk, és a fizikai különbségek sem érdeklik.  Aki hisz, és meggyónja bűneit Jézusnak, szabadulást nyer a bűnök alól.  Amennyiben úgy dönt, hogy követi Jézust, a következő imát mondja el:

Istenünk a mennyben, köszönjük, hogy egyetlen fiad, Jézust küldted el, hogy meghaljon a bűneinkért, megmentsen, és új életet találhassak a mennyországban. Megbántam bűneim, és a bűnbocsánatodért esedezem. Hiszek Jézusban, és elfogadom Őt, mint Uramat és Megváltómat. Segíts és vezess, hogy számodra kedves életet élhessek, melyet te adtál nekem. Ámen.

A fenti ima elmondása után, kérje meg Istent, hogy mutassa meg, hogy mely templomba járjon. Rendszeresen imádkozzon Istenhez, Isten válaszolni fog. Hallgassa meg Isten hangját. Isten vezetni fogja. Isten szereti Önt, és gondoskodni fog Önről. Bízhat benne. Soha nem hagyja magára azokat, akik hisznek benne. Isten egy jó Isten. Benne megbízhat. Rábízhatja az életét. Bátran mondja el számára, hogy mit szeretne. Ő meghallgatja és megáldja Önt. Isten a következőt mondta: ’Soha nem hagylak el, és soha nem hagylak cserben’. Bízz Istenben- Fogadja el az áldását Jézuson keresztül.

Olvassa rendszeresen a Bibliát, János tanításaitól kezdve. További információkért kérjük, kattintson ide.

KAR Károli 1590