print-logo2
A+ A-

Isa hakynda Hoş Habar | Gospel in Turkmen

pdf

Hoş Habar Haty

–  şulari okuň:

Gelip çykyş 1:1 Başda Hudaý gögi we ýeri ýaratdy.
Римл 3:23 Çünki hiç bir parh ýok, sebäbi bary günä edip, Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldy.
Юҳан 8:34 Isa olara şeýle jogap berdi: «Men size hakykatyny aýdýaryn, günä edýän kişi günäniň guludyr

Hudaý bizi ýaratdy, emma biz Ony bilmeýäris. Günäli tabigatimiz üçin Ondan mahrum bolduk. Hudaýsiz ömürümüz maksatsız we bolgusuzdur. Günälarımız netijesi baky we pany ölümdür. Baky ölüm Hudaýdan mahrum galanlıknı aňladyr. Pany ölüm jesedi çüýräp gitmektir. Günäların üçin ölmeli bolsan-da,  Hudaýdan ebedi mahrum bolarsyň we bakyýeti dowzahda geçirmeli bolarsyň. Günälarımızdan özümizi Nädip halas edip bileris we Nädip Hudaýymyz Rebbe dolanyp bileris? Özümizi özümiz halas edip bilmeris, çünki günäkärlerin özünü halas edip bilmesi mümkin däldir.  (gark bolup barýan adam özünü halas edip bilmesi mümkin däldek). Başgalar hem bizi halas edip bilmes, çünki Biziň ählimiz günäkärleriz (bir gark bolup barýan adam başga birini halas edip bilmes, ikisi-de ýardama mätäç). Günälarımızdan bizi halas edmek üçin günäsi ýok (gark bolup barmaýan) biri hajat. Günäsi ýok biri diňe bizi halas edip biler. Biziň barymyz günä iş etdimimiz  günäkär dünýäda günäsi ýok birini Nädip tapsa bolar?

Римл 6:23 Çünki günäniň muzdy ölüm, Hudaýyň peşgeşi bolsa Rebbimiz Isa Mesih arkaly berilýän baky ýaşaýyşdyr.
Юҳан 3:16 Hudaý dünýäni juda söýendigi sebäpli Özüniň ýeke-täk Ogluny berdi. Ol muny Ogluna iman edenleriň hiç biri heläk bolman, ebedi ýaşaýşa gowuşmagy üçin etdi.
Матто 1:23 Ýusup ukudan oýanansoň, Rebbiň perişdesiniň buýrugyny ýerine ýetirdi-de, Merýeme öýlendi.
Юҳанно 8:23 Isa olara: «Siz aşakdansyňyz, Men ýokardandyryn; siz bu dünýädensiňiz, Men bolsa, bu dünýäden däldirin
Марк 1:11 Şol wagt gökden: «Sen Meniň söwer Oglumsyň, Men Senden köp razydyryn» diýen owaz geldi.
Юҳан 8:36 Şonuň üçin hem Ogul sizi azat etse, siz, hakykatdan hem, azat bolarsyňyz.
Юҳан  3:3 Isa oňa: «Hakykatdan hem, gaýtadan dogulmadyk adam Hudaýyň Patyşalygyny görüp bilmez» diýip jogap berdi
Юҳанно 1:12 Ol Özüni kabul edip, adyna iman edenleriň hemmesine Hudaýyň perzentleri bolmak hukugyny berdi

Bizi ýaradan we ölçegsiz söýýän Hudaý bizi halas edip biler. Bize ölçegsiz söýgisi üçin Ol Özünüň biçak söýgisi sebäpli Öz ogluny, Isany günälerimiz üçin ölmek üçin iberdi. Isaniň günäsi ýok, çünki Ol bu dünýädan däl we ýerde bar döwründe iblis synaglaryň ýeňdi. Onuň ömürü gökdäki Rebbimize ýaraýandyr. İsa günälardan halas etdi we  günälarimiz üçin  haça çüýlenip öldü. Ol Halasgärımız (İsa bizi halas edip bildi, çünki Ol gark bolup barmaýan adam). Isa Mesihiň haçdaky ölüminiň maksati günälerimiz   üçin hak tölemekden, we bizi günälardan halas etmek we Hudaý bilen biziň aramyzdaky bozulan arabaglanyşykti gaýtarmaktir. Biz ruhy ölümden (Hudaýdan aýralyk) Hudaý güýçi bilen ýene diriliriz. Biziň Hudaý bilen ýene dikeltilen garaýyşimiz ýokardan dogulmak bolar. Bu ýene dogluş bize döredişimiz we barlyk maksatimizi gaýtarir we biziň ýaşaýyşimizi hakyky many bilen doldurar.

Юҳан 11:25 Isa oňa: «Dirilişem, ýaşaýyşam Mendirin, Maňa iman eden ölse-de ýaşar
Римл 6:9 Biz Mesihiň ölümden dirilip, asla ölmejekdigini, ölümiň indi Oňa öz hökümini ýöredip bilmeýändigini bilýäris.
Ҳав 2:24 Emma Hudaý Ony dirildip, ölüm jebrinden halas etdi. Onuň ölüm penjesinde galmagy mümkin däldi
Римл 14:9 Sebäbi Isa Mesih ölüleriň-de, dirileriň-de Rebbi bolmak üçin ölüp, dirildi
Ҳав 1:11 Olar: «Eý, jelileliler! Näme üçin göge seredip dursuňyz? Isanyň göge göterilenini gözüňiz bilen gördüňiz ahyry. Ol göge nähili göterilen bolsa, hut şonuň ýaly hem gaýdyp geler» diýdiler

Nähili bizlar biziň günälar üçin gurban bolan Isaniň gurban bolmasyni asmandaky Hudaý kabul etmesint ynana biliriz?  Bizde  hakyky delil bar – Isa Mesihiň ölümden dirilmesi. Onuň ölümden dirilmesi – Isa ölümyn ýeňdyginin tassyklamasidir. (ölüm üstünde ol häkim) . Isa diri, biz Onuň bilen ýaşaarys. Onuň Ömrü bize ömür berjek.  Onuň ölümden dirilişi Onuň Bu gün  diri galanini aňladyr.

Юҳан 5:24 Hakykatdan hem, Meniň sözlerimi diňläp, Meni Iberene iman eden adam ebedi ýaşaýşa eýe bolýandyr, onuň üstünden höküm çykarylmaz. Ol ölümden ýaşaýşa geçendir
Юҳан 10:9 Gapy Mendirin. Kim Menden girse, halas bolar. Ol girip-çykyp, özüne otlag tapar
Юҳан 14:6 Isa oňa: «Ýol, hakykat we ýaşaýyş Mendirin, Mensiz hiç kim Atanyň ýanyna baryp bilmez.
Юҳан 8:24 Munuň üçin Men size „günäňiziň içinde ölersiňiz“ diýdim, çünki Meniň Biribardygyma iman etmeseňiz, günäňiziň içinde ölersiňiz» diýdi
Ҳав 4:12 Ondan başga Halasgär ýokdur. Onuň ady bütin älemde adamzady halas edip bilýän ýeke-täk atdyr»
Римл 10:13 Çünki: «Rebbi çagyran her bir ynsan halas bolar»
Римл 10:11 Mukaddes Ýazgylar hem: «Oňa bil baglan utandyrylmaz» diýýändir.
Римл 2:11 sebäbi Hudaý ýüz görýän däldir
Римл 3:22 Isa Mesihe iman edýänleriň ählisi Hudaýyň huzurynda aklanýandyrlar. Adamlaryň arasynda hiç parh ýokdur.
Римл 10:9 Şoňa görä-de, eger sen agzyň bilen Isa Mesihiň Rebdigini ykrar etseň, Hudaýyň Ony ölümden dirildenine ýürekden iman etseň, halas bolarsyň

Nähili biz günälerdan gaçyp, gutulyp bileriz we nähili biz bu täze ýaşaýyş alariz. Isa biziň Rebbimiz we Halasgärimiz dep iman edendigimiz üçin, günälardan gutulyp bileriz. Biz Isaga toba edip ýalbaryp, bagyşlap halas etmesi üçin Ony çagyramiz, Ol biziň  dogamiza ve dilegimize jogap berer. Isa biziň günälerimiz üçin ölüme tabşyrylmak üçin dünýä geldi. Ol Hudaýin ogludur. Mesihe iman eden Ýer ýüzünde her kimin günäleri bagyşlanyp,  günälerinden (dowzah odundan) halas edilir we Hudaýdan täze dirilik berilir.  Sebäbi Hudaý ýüz görýän däldir. Haýsy ülkede ýaşadigimiz, haýsy dilde sözledigimiz, baý ýa garip olduğumuz, erkek ýada aýal olduğumuz, ýaş ýada garry olduğumuz, beden tapawutumuz olduğuna garamazdan Oňa parhy ýok. Isa iman edenleriň we ykrar edýänlariň her kesi halas edilir. Isa bilen gitmäni isleýärsaňiz, aşakda sizin ýalbarmaňiz üçin nusga doga getirilen:

           Eý, gökdäki Atamyz! , halas edilmek we gökten berilen täze Ýaşaýşli bolmak üçin günälerim   üçin  ölmege ýollaganiň üçin Saňa şükür edýärin. Günäkär ömürum üçin toba edýärin we günälerimizi bagyşlamagini dilýärin. Men Hudaýa ynanýaryn we Isani Hökmürowan Rebim dep kabul ederin.  Öziň berýän bu täze Ýaşaýşda Sen isleseýenek ýaşamaga maňa kömek et we ýöret.   Omyn

Şeýle doga bilen Hudaýa ýüzlenseňiz siz gitip biljek ýygnagyny Hudaýdan görkezmesini dilen.

Hemişe Hydaýa ýüzlenip gürleşiň we Hudaý size jogap berer. Hudaýdyň sesine gulak salyň. Hudaý size ýol görkezip biler.  Ol sizi söýýär we siz barada ýene-de alada edir. Siz Oňa umyt baglap bilirsiz. Oňa bütinleý ynanyp bilirsiz. Ol asla  Oňa iman edýän adamlary hiç wagt ýeke taşlamaz, terk etmez. Hudaý ýagşy Hudaýdyr. Oňa bütinleý ynanyp bilirsiz. Siz bütin Janyňyz bilen Oňa ynanyp bilirsiz. Onuň öňinçä  bary zerurlyklariňizi duýduruň. Ol siz barada  alada edir we saňa pata berer. Sebäbi Hudaý: «Men sizi hiç wagt ýeke taşlamaryn, terk etmerin» diýdi. Hudaň bil baglaýarys’ . Isada Reb sizi ýalkasyn!

Ýohannadan başlap Hudaýyň Hoş Habaryny hemişe okup bariň. Internet çeşmelerinden peýdalanmak üçin bu baglanyşmani basiň.