print-logo2
A+ A-

Evanjelium Ježiša | Gospel in Slovak

pdf

Posolstvo evanjelia

–  prosím prečítajte si nasledovné:

Mojžišova 1:1 Na po­čiat­ku stvo­ril Bôh ne­be­sia a zem.
Rimanom 3:23 Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej
Ján 8:34 Ježiš im odpovedal: Ameň, ameň vám hovorím, že každý, kto činí hriech, je sluhom hriechu.

Boh nás stvoril, ale my ho nepoznáme a sme od neho oddelení pre našu hriešnu prirodzenosť. Náš život bez Boha nemá zmysel ani žiadny účel. Následok (cena, ktorú zaplatíme) nášho hriechu je smrť, duchovná i fyzická. Duchovná smrť znamená byť oddelený od Boha. Fyzická smrť je rozklad tela. Ak budeme zomierať v hriechu, budeme navždy oddelení od Boha a skončíme v pekle.

Ako sa môžeme chrániť pred hriechmi a vrátiť sa k Bohu? Nemôžeme sa zachrániť, pretože nie je možné, aby sa hriešne osoby zachránili (rovnako ako sa topiaci človek nemôže zachrániť). Ani ostatní nás nemôžu zachrániť, pretože všetci z nás sú hriešni (jeden topiaci sa človek nemôže zachrániť iného topiaceho sa človeka, obaja potrebujú pomoc). Potrebujeme človeka, čo je bez hriechu (nie topiaceho sa), aby nás zachránil od našich hriechov. Len človek bez hriechu nás môže zachrániť. Ako nájsť osobu bez hriechu v hriešnom svete, kde všetci zhrešili?

Rimanom 6:23 Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.
Ján 3:16 Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život
Matúš 1:23 Hľa, panna počne a porodí syna, a nazovú jeho meno Immanuel, čo je preložené: S nami Bôh.
Ján 8:23 A on im povedal: Vy ste zdola; ja som zhora; vy ste z tohoto sveta; ja nie som z tohoto sveta.
Marek 1:11 a hlas zavznel z nebies: Ty si ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.
Ján 8:36 Tedy keď vás Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.
Ján 3:3 A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.
Ján 1:12 Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno;

Boh, ktorý nás stvoril a veľmi nás miluje nám dal riešenie. Z jeho nesmiernej lásky k nám poslal svojho vlastného Syna, Ježiša, aby zomrel za naše hriechy. Ježiš je bez hriechu, pretože nie je zo sveta, a keď bol na zemi, prekonal Diablove pokušenie k hriechu. Jeho život sa páčil Bohu v nebi. Ježiš vzal na seba naše hriechy a zomrel na kríži za naše hriechy.

On je spasiteľom našich životov (Ježiš je schopný nás zachrániť, pretože sa netopil). Účelom Ježišovej smrti na kríži je zaplatiť cenu za naše hriechy, a tým  z nás odstrániť naše hriechy a obnoviť naše rozbité vzťahy s Bohom. My ožívame z duchovnej smrti (odlúčenie od Boha) skrze Božiu moc. Tento nový vzťah sa nazýva znovuzrodenie. To nás navráti k zmyslu nášho stvorenia a existencie a dáva nám skutočný zmysel a účel života.

Ján 11:25 Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude
Rimanom 6:9 vediac, že Kristus vstanúc z mŕtvych už viacej nezomiera; smrť viacej nepanuje nad ním
Skutky 2:24 ktorého Bôh vzkriesil oprostiac bolestí smrti, jako aj nebolo možné, aby bol ňou držaný.
Rimanom 14:9 Lebo nato Kristus i zomrel i vstal i ožil, aby panoval i nad mŕtvymi i nad živými
Skutky 1:11 ktorí aj povedali: Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, prijde tak, ako ste ho videli ísť do neba.

Čo je dôkazom, že obeť Ježiša umierajúceho za naše hriechy bola prijatá Bohom v nebi? Dôkazom je, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Vzkriesením je preukázané, že Ježiš premohol smrť (alebo inými slovami, smrť nemá nad ním moc). Teraz, keďže Ježiš žije, môžeme žiť tiež. Jeho život v nás nám dáva život. Aj preto, že on bol vzkriesený, je živý dodnes.

Ján 5:24 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života.
Ján 10:9 Ja som dvere. Ak niekto vojde cezo mňa, bude zachránený, a vojde aj vyjde i pašu najde.
Ján 14:6 Kto dá na deň, dá Pánovi; kto nedá na deň, nedá Pánovi na deň. Kto jie, jie Pánovi, lebo ďakuje Bohu, a kto nejie, nejie Pánovi a ďakuje Bohu.
Ján 8:24 Lebo sme spasení v nádeji. Ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou, lebo na to, čo niekto vidí, prečo by sa na to aj nadejal?
Skutky 4:12 A nieto v inom nikom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení. 1
Rimanom 10:13 Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.
Rimanom 10:11 Lebo Písmo hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený.
Rimanom 2:11 Pretože Bôh nehľadí na osobu.
Rimanom 3:22 Avšak spravedlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista cieľom všetkých a na všetkých veriacich.
Rimanom 10:9 Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Bôh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený

Ako môžu byť naše hriechy odstránené a ako dostaneme nový život? Vierou v Ježiša ako nášho Pána a Spasiteľa. Ak budeme robiť pokánie zo svojich hriešnych ciest a volať k Ježišovi, aby nám odpustil a zachránil nás, urobí to. Ježiš je Boží Syn, ktorý prišiel na svet, aby zomrel za naše hriechy. Každý na zemi, kto v neho vloží svoju dôveru, dostane odpustenie od Boha, bude zachránený od svojich hriechov (a pekla) a prijme od Boha nový život.

Boh nikomu nenadŕža. On nie je ovplyvnený krajom, v ktorom žijeme, jazykom, ktorým hovoríme, bohatstvom alebo chudobou, pohlavím, mladosťou alebo starobou, alebo iným fyzickým rozdielom. Každý, kto verí a vyznáva Ježiša, bude spasený. Nasleduje modlitba, ktorú by ste sa mohli modliť, ak sa rozhodnete nasledovať Ježiša:

Bože na nebesiach, ďakujem Ti za zaslanie jediného Syna Ježiša, aby zomrel za moje hriechy a ja som mohol byť zachránený a mať nový život z neba. Ľutujem moje konanie a žiadam Ťa Bože o odpustenie mojich hriechov. Verím v Ježiša a prijímam Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa. Pomôž mi Bože a veď ma k životu, ktorý Ti robí radosť v tomto novom živote, ktorý si mi dal. Amen

Ak ste vykonali vyššie uvedené modlitby, požiadajte Boha, aby vám ukázal do ktorého kostola ísť. Pravidelne hovorte s Bohom v modlitbe a Boh bude hovoriť s vami. Počúvajte Boží hlas. Boh vás bude riadiť. Miluje vás a bude o vás starať. Môžete mu dôverovať. Nikdy nesklame tých, ktorí v neho veria. Boh je dobrý. Dá  sa mu veriť. Môžete na neho spoľahnúť počas vášho života. Ukážte mu vaše potreby. On sa o Vás postará a požehná Vás. Boh povedal: “Nikdy Ťa neopustím.” Verte v Boha. Buďte požehnaní skrze Ježiša.

Čítajte pravidelne Bibliu a začnite evanjeliom podľa Jána. Pre ďalšie internetové zdroje kliknite sem.