print-logo2
A+ A-

Evanġelju ta ‘Ġesù | Gospel in Maltese

pdf

Messaġġ tal-Evanġelju

–  Jekk jogħġbok aqra dan li ġej:

Gen 1:1 Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art.
Rum 3:23 Il-bnedmin kollha dinbu u ċċaħħdu mill-glorja ta’ Alla
Ġwanni 8:34 Weġibhom Ġesù, “Tassew tassew ngħidilkom, li kull min jagħmel id-dnub huwa lsir tad-dnub.

Alla ħalaqna imma ma nafuħx u ninsabu separati minnu minħabba n-natura midinba tagħna. Ħajjitna mingħajr Alla m’għanda l-ebda tifsira u l-ebda skop. Il-konsegwenza (prezz li rridu nħallsu) tad-dnubietna hija l-mewt, kemm spiritwali u kif ukoll fiżika. Il-mewt spiritwali tfisser li tkun separata minn Alla. Il-mewt fiżika hija l-tħassir tal-ġisem. Jekk aħna mmutu fid-dnub tagħna aħna se nkunu eternament separati minn Alla u nispiċċaw fl-infern. Kif nistgħu nsalvaw lilna nfusna mid-dnubiet tagħna u nirritornaw lejn Alla? Ma nistawx nżalvaw lilna nfusna għaliex m’huwiex possibli għal midneb biex isalva lilu nnifsu (bħal persuna li tkun qed tgħeraq ma tistax issalvaw lila nnifisha). Lanqas ma jistgħu isalvawna għax aħna lkoll midinbin (persuna li qed tgħereq ma tistax tgħin oħra li qed tgħereq, it-tnejn għandhom bżonn l-għajnuna). Għandna bżonn wieħed li huwa bla dnub (mhux jgħereq) biex isalvana minn dnubietna. Bniedem bla dnub jista’ biss isalvana. Kif tista’ issib persuna  bla dnub f’dinja midinba fejn kulħadd dineb?

Rum 6:23 Għax il-ħlas tad-dnub hu l-mewt, imma d-don li tana Alla huwa l-ħajja ta’ dejjem fi Kristu Ġesù Sidna.
Ġwanni 3:16 Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem.
Matt 1:23 “Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben, u jsemmuh Għimmanu-El” li bi lsienna jfisser “Alla magħna”.
Ġwanni 8:23 Ġesù qalilhom, “Intom minn hawn isfel; u jiena ġej minn hemm fuq. Intom nies ta’ din id-dinja; imma jien m’iniex ta’ din id-dinja.
Mark 1:11 U mis-smewwiet instama’ leħen: “Inti Ibni l-għażiż, fik sibt l-għaxqa tiegħi.”
Ġwanni 8:36 Jekk l-Iben jeħliskom, tkunu tabilħaqq ħielsa.
Ġwanni 3:3 Ġesù wieġbu: “Tassew tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwelidx mill-ġdid, ma jistax jara s-Saltna ta’ Alla.”
Ġwanni 1:12 Imma lil dawk li laqgħuh tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla, dawk li jemmnu f’ismu:

Alla, li ħalqna u jħobbna bil-kbir, tana s-soluzzjoni. Mill-imħabba immensa Tiegħu għalina Huwa bagħat il-Ibnu stess, Ġesù, biex imut għal dnubietna. Ġesù huwa bla dnub għaliex Hu mhux mid-dinja, u, waqt li kien fuq id-dinja, għeleb it-tentazzjoni tax-xitan li jidneb. Ħajtu għoġbot lil Alla fil-ġenna. Ġesù ħa dnubietna u miet fuq is-salib għal dnubietna. Huwa l-salvatur ta’ ħajjitna (Ġesù huwa kapaċi biex isalvna Hu ma kienx qed jegħreq). I-raġuna tal-mewt ta’ Ġesù fuq is-salib huwa li jħallas il-prezz għal dnubietna u, b’hekk, neħħa dnubietna minna u rrestawra r-relazzjoni miksura tagħna ma’ Alla. Aħna ġejjin ħajjin mill-mewt spiritwali (separazzjoni minn Alla) permezz tal-qawwa ta’ Alla. Din ir-relazzjoni l-ġdida tissejjaħ it-twieldu mill-ġdid. Din terġa’ ġġibna lura għall-iskop tagħna tal-ħolqien u l-eżistenza u, tagħtina tifsira reali u skop għall-għajxien.

Ġwanni 11:25 Qalilha Ġesù: “Jien hu l-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija, ukoll jekk imut, jgħix;
Rum 6:9 Nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar. Il-mewt ma għadhiex taħkem fuqu.
Atti 2:24 imma Alla qajjmu mill-imwiet billi ħall l-irbit tal-mewt, għaliex ma setax ikun li l-mewt iżżommu taħt is-setgħa tagħha.
Rum 14:9 Kristu għalhekk miet u rxoxta, biex ikun Sid kemm tal-mejtin u kemm tal-ħajin.
Atti 1:11 u qalulhom: “Rġiel tal-Galilija, x’intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesù, li kien meħud minn magħkom lejn is-sema, għad jerġa’ jiġi kif rajtuh sejjer.”

X’inhi l-evidenza li s-sagrifiċċju ta’ Ġesù miet għal dnubietna kien aċċettat minn Alla fis-sema? L-evidenza hija l-qawmien ta’ Ġesù mill-mewt minn Alla. Bil-qawmien, huwa ppruvat li Ġesù għeleb il-mewt (jew, fi kliem ieħor, il-mewt m’għandha l-ebda poter fuqu). Issa, għalhekk, minħabba li Ġesù qed igħix, nistgħu ngħixu wkoll. Ħajtu magħna tagħtina l-ħajja. Ukoll, għax Hu Rxoxta, Huwa ħaj illum.

Ġwanni 5:24 “Tassew tassew ngħidilkom li min jisma’ kelmti u jemmen f’min bagħatni għandu l-ħajja ta’ dejjem, u ma jsirx ħaqq minnu, imma għadda mill-mewt  għall-ħajja.
Ġwanni 10:9 Jiena hu l-bieb. jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi jsalva, u jidħol u joħroġ u jsib fejn jirgħa.
Ġwanni 14:6 Wieġbu Ġesù: “Jiena hu t-Triq, il-Verità u l-Ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi.
Ġwanni 8:24 Kif għedtilkom jien, intom tmutu fi dnubietkom; Għax jekk intom ma temmnux li jiena hu, tmutu fi dnubietkom.”
Atti 4:12 F’ħadd ħliefu ma hemm salvazzjoni, għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mogħti lill-bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi.”
Rum 10:13 Għax ”kull min isejjaħ isem il-Mulej isalva”.
Rum 10:11 L-Iskrittura tgħid, “Kull min jemmen fih ma jintilifx.”
Rum 2:11 Għax Alla ma jħarisx lejn l-uċuħ.
Rum 3:22 U din hi l-ġustizzja ta’ Alla u li Alla jagħti permezz tal-fidi f’Ġesù Kristu lil dawk li jemmnu, bla ma jagħżel bejniethom;
Rum 10:9 għax jekk inti tistqarr b’fommok, “Ġesù hu l-Mulej”, u temmen b’qalbek li Alla qajjmu mill-imwiet, inti ssalva.

Kif jistgħu jitneħħew dnubietna u nirċievu din il-ħajja l-ġdida? Bit-twemmin f’Ġesù bħala Sidna u Salvatur. Jekk aħna nidinbu mill-modi midinba tagħna u nsejħu l-Ġesù biex jaħfer u jsalvana, Huwa se jagħmel dan. Ġesù huwa l-Iben ta’ Alla li niżel id-dinja biex imut għal dnubietna. Xi ħadd fuq id-dinja li poġġa l-fiduċju tiegħu fih se jirċievi maħfra minn Alla, jiġu salvat minn dnubietu (u l-infern) u jirċievi ħajja ġdida minn Alla. Alla ma juri l-ebda parzjalità. Huwa mhuwiex affettwat mill-pajjiż li ngħixu fih, il-lingwa li nitkellmu, għonja jew foqra, raġel jew mara, żgħażagħ jew anzjani, jew kwalunkwe differenzi fiżiċi oħra. Kull min jemmen u jistqarr Ġesù se jiġi salvat. Dan li ġej huwa talb li inti tista’ titlob jekk inti tiddeċiedi li ssegwi il-Ġesù:

Alla fis-sema, nirringrazzjak talli bgħatt l-Iben unikus Tiegħek, Ġesù, biex imut għad-dnubieti li nista’ niġi salvat u jkolli ħajja ġdida mis-sema. Jien nindem mill-għemili tiegħi u nitlob maħfra għall-dnubieti. Nemmen f’Ġesù u nirċievi Ġesù bħala Mulej tiegħi u Salvatur. Għinni u ggwidani li ngħix ħajja li ngħoġbok  f’din il-ħajja ġdida li tagħtini. Ammen

Jekk int tlabt din it-talba ta’ hawn fuq qabel, staqsi lil Alla biex jurik knisja fejn għandek tmur. Kellem lil Alla regolarment fit-talb u Alla jkellmek. Isma’ leħen Alla. Alla jigwidak. Huwa jħobbok u jieħu ħsiebek. Tista’ tafdah. Hu qatt ma jonqos lil dawk li juru fiduċja fih. Alla huwa Alla tajjeb. Huwa jista’ jiġi fdat. Inti tista’ tiddependi fuqu għall-ħajjtek. Ġib il-bżonnijiet tiegħek quddiemu. Huwa jieħu ħsiebek u jbierkek. Alla qal, “Qatt ma Jien se nħallik u lanqas nabbandunak”. Il-Fiduċja f’Alla. Kun imbierek permezz ta’ Ġesù.

Aqra l-bibbja regolarment, billi tibda bil-ktieb ta’ Ġwanni. Għal aktar riżorsi fuq l-internetr, ikklikkja hawn