print-logo2
A+ A-

Evangelium Ježíše | Gospel in Czech

pdf

Poselství evangelia

–  Přečtěte si prosím následující:

První Mojžíšova 1:1 Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.
Římanům 3:23 všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva
Jan 8:34 Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu

Bůh nás stvořil, ale kvůli naší hříšné přirozenosti neznáme Boha a jsme od Něho odloučeni. Bez Boha nemá náš život žádný smysl ani cíl. Odplatou (cenou) za náš hřích je smrt, jak duchovní, tak i fyzická. Duchovní smrt znamená odloučení od Boha. Fyzická smrt je rozklad těla. Zemřeme-li ve svém hříchu, budeme navěky odloučeni od Boha v pekle. Jak můžeme být osvobozeni od svých hříchů a navrátit se k Bohu? Sami se zachránit nemůžeme, protože hříšný člověk nemůže zachránit sám sebe (tak jako tonoucí člověk nemůže sebe zachránit). Nemůže nás zachránit ani nikdo jiný, všichni jsme totiž hříšní (tonoucí člověk přece nemůže zachraňovat tonoucího, oba potřebují pomoc). K záchraně od našich hříchů potřebujeme někoho, kdo je bez hříchu (kdo se netopí). Jedině bezhříšný člověk nás může zachránit. Ale kde nalezneme bezhříšného člověka v hříšném světě, kde všichni zhřešili?

Římanům 6:23 Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu
Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život
Matouš 1:23 „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,“ což se překládá: Bůh je s námi.
Jan 8:23 Odpověděl jim: „Vy jste zdola, já jsem shora. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa
Marek 1:11 Z nebe zazněl hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“
Jan 8:36 Když vás Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní
Jan 3:3 Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“
Jan 1:12 Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno

Právě ten Bůh, který nás stvořil a velice nás miluje, nám připravil východisko. Ve své nesmírné lásce k nám poslal svého vlastního Syna, Ježíše, aby zemřel za naše hříchy. Ježíš je bez hříchu, protože není z tohoto světa, a na Zemi přemohl satanovo pokušení zhřešit. Jeho život přinesl zalíbení Bohu na nebi. Ježíš vzal naše hříchy a zemřel za ně na kříži. Je vykupitelem našich životů (Ježíš nás může zachránit, protože On se netopil). Smyslem Ježíšovy smrti na kříži je zaplatit cenu za naše hříchy, a tak zbavit nás hříchů a obnovit náš narušený vztah s Bohem. V Boží moci se probouzíme z duchovní smrti (odloučení od Boha). Tento nový vztah se nazývá znovuzrození. Obnovuje nás pro záměr našeho stvoření a existence a dává našemu životu skutečný smysl a cíl.

Jan 11:25 „Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít.
Římanům 6:9 Víme, že Kristus vstal z mrtvých a už nikdy nezemře – smrt nad ním už nemá moc
Skutky 2:24 Bůh jej ale vzkřísil a zprostil utrpení smrti, protože nemohl zůstat v její moci
Římanům 14:9 Vždyť proto Kristus zemřel a znovu ožil – aby byl Pánem živých i mrtvých
Skutky 1:11 a řekli jim: „Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“

Jaký máme důkaz, že oběť smrti Ježíše Krista za naše hříchy byla přijata Bohem na nebi? Důkaz je ten, že Bůh vzkřísil Ježíše ze smrti. Vzkříšení potvrzuje, že Ježíš přemohl smrt (jinými slovy, smrt nad Ním nemá žádnou moc). Ježíš žije a proto tedy můžeme žít i my. Jeho život v nás dává život i nám. A protože byl vzkříšen, je živý i dnes.

Jan 5:24 Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.
Jan 10:9 Já jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu
Jan 14:6 „Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
Jan 8:24 Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Nebudete-li věřit, že ‚já jsem,‘ zemřete ve svých hříších.“
Skutky 4:12 V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!“
Římanům 10:13 Vždyť „Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn.“
Římanům 10:11 Vždyť Písmo říká: „Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“
Římanům 2:11 Bůh totiž nestraní nikomu
Římanům 3:22 Boží spravedlnost, jež skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří. Není totiž rozdílu
Římanům 10:9 Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen

Jak můžou být vymazány naše hříchy, abychom získali tento nový život? Když přijmeme Ježíše jako svého Pána a Spasitele. Budeme-li činit pokání z našich hříšných cest a požádáme Pána Ježíše o odpuštění a záchranu, On to učiní. Ježíš je Boží syn, jenž přišel na tento svět, aby zemřel za naše hříchy. Každý na této Zemi, kdo v Něj vloží svou důvěru, získá Boží odpuštění, záchranu od hříchů (a pekla) a nový život od Boha. Bůh nikomu nestraní. Není ovlivněn našim původem, jazykem, zda jsme bohatí či chudí, mužem nebo ženou, mladí nebo staří, či dalšími fyzickými rozdíly. Každý, kdo uvěří a vyzná Ježíše, bude zachráněn. Pokud se rozhodnete následovat Ježíše, můžete se pomodlit následující modlitbu:

Pane Bože, děkuji Ti, že jsi poslal svého jediného Syna, aby zemřel za moje hříchy, abych mohl být zachráněn a mít nový život v nebi. Lituji svých cest a prosím za odpuštění hříchů. Věřím v Pána Ježíše a přijímám jej jako svého Pána a Spasitele. Pomáhej mi a veď mne k novému životu, v němž budeš mít zalíbení. Amen.

Pokud jste se právě modlili tuto modlitbu, požádejte Pána Boha o pomoc při nalezení sboru upřímně věřících. Mluvte s Ním pravidelně na modlitbách, bude k Vám promlouvat! Naslouchejte Božímu hlasu. Pán Bůh Vás povede. On Vás miluje a postará se o Vás. Můžete mu důvěřovat – nikdy nezklame ty, kteří mu důvěřují. Pan Bůh je dobrý a důvěryhodný Bůh. Můžete mu svěřit celý svůj život. Pečuje o Vás a bude Vám žehnat. Pán Bůh řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám.“ Důvěřujte Pánu Bohu. Přijměte požehnání skrze Pána Ježíše.

Čtěte pravidelně Bibli, začněte u Janova evangelia. Další internetové zdroje naleznete zde.

B21 Bible 21