print-logo2
A+ A-

Evaņģēlijs Jēzus | Gospel in Latvian

pdf

Evaņģēlija vēsts

–  Lūdzu, izlasiet šo:

Gen 1:1 Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.
Romiešiem 3:23 Jo visi ir grēkojuši, un neatbilst Dieva godības
Jāņa 8:34 Jēzus viņiem atbildēja: “Patiesi, patiesi Es jums saku: katrs, kas grēku dara, ir grēka vergs.

Dievs mūs radīja, bet mēs Viņu nepazīstam un esam no Viņa atšķirti mūsu grēcīgās dabas dēļ. Mūsu dzīvei bez Dieva nav nekādas nozīmes un nekādas mērķtiecības. Mūsu grēku sekas (cena, kas jāmaksā) ir nāve, gan garīgā, gan fiziskā. Garīgā nāve nozīmē atšķirtību no Dieva. Fiziskā nāve ir ķermeņa sairšana. Ja mirstam grēkā, mēs būsim mūžīgi atšķirti no Dieva un nonāksim ellē. Kā varam izpestīt sevi no grēkiem un atgriezties pie Dieva? Mēs nevaram paši sevi izpestīt, jo grēcīgajam cilvēkam nav iespējams pašam sevi izpestīt (gluži kā slīkstošs cilvēks nevar pats sevi izpestīt). Tāpat arī citi nevar mūs izpestīt, jo mēs visi esam grēcīgi (slīkstošs cilvēks nevar izpestīt otru slīkstošo, abiem ir vajadzīga palīdzība). Mums vajadzīgs kāds, kam nav grēka (neslīkstošs), lai izpestītu mūs no mūsu grēkiem. Tikai bezgrēcīgs cilvēks var mūs izpestīt. Kā atrast kādu bezgrēcīgu cilvēku grēcīgā pasaulē, kur visi ir grēkojuši?

Romiešiem 6:23 Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.
Jāņa3:16 Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.
Mateja 1:23 „Redzi, jaunava būs grūta un dzemdēs Dēlu, un Viņa vārdu sauks Imanuēls”, tulkojumā: „Dievs ar mums”.
Jāņa 8:23 Viņš tiem sacīja: „Jūs esat no zemes, es esmu no augšienes. Jūs piederat šai pasaulei, es nepiederu šai pasaulei”.
Marka 1:11 Un balss atskanēja no debesīm: „Tu esi Mans mīļais Dēls, uz Tevi Man ir labs prāts.
Jāņa 8:36 Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi.
Jāņa 3:3 Jēzus atbildēja viņam, sacīdams: „Patiesi, patiesi Es tev saku: ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības.”
Jāņa 1:12 Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam.

Dievs, kas mūs ir radījis un ļoti mūs mīl, sniedza mums risinājumu. No Viņa milzīgās mīlestības uz mums Viņš sūtīja Savu Dēlu Jēzu, lai Viņš mirtu par mūsu grēkiem. Jēzus ir bez grēka, jo Viņš nav no pasaules, un, esot uz zemes, pārvarēja sātana kārdinājumu grēkot. Viņa dzīve iepriecināja Dievu debesīs. Jēzus uzņēmās mūsu grēkus un mira pie krusta par mūsu grēkiem. Viņš ir mūsu dzīves Glābējs (Jēzus var izpestīt mūs, jo Viņš nebija noslīcis). Jēzus mērķis, mirstot pie krusta, ir samaksāt cenu par mūsu grēkiem un tādējādi atbrīvot mūs no grēkiem un atjaunot mūsu zaudētās attiecības ar Dievu. Mēs atdzīvojamies no garīgās nāves (atšķiršanas no Dieva) ar Dieva spēku. Šīs jaunās attiecības sauc par piedzimšanu no jauna. Tas atjauno mūs radīšanas un pastāvēšanas mērķim un sniedz mūsu dzīvei reālu nozīmi un mērķi.

Jāņa 11:25 Jēzus viņai sacīja: „Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs.
Romiešiem 6:9 Jo mēs zinām, ka no mirušiem uzmodinātais Kristus vairs nemirst. Nāvei nav vairs varas pār Viņu.
Darbi 2:24 Viņu Dievs uzmodinājis, nāves sāpes raisīdams, jo nevarēja būt, ka tā Viņu paturētu savā varā.
Romiešiem 14:9 Jo tādēļ Kristus ir miris un dzīvs tapis, lai būtu Kungs pār mirušiem un dzīviem.
Darbi 1:11 Tie sacīja: „Galilieši, ko jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs Viņu esat redzējuši debesīs aizejam.”

Kāds ir pierādījums tam, ka Jēzus uzupurēšanos, mirstot par mūsu grēkiem, pieņēma Dievs debesīs? Pierādījums ir Jēzus augšāmcelšanās Dievā no nāves. Ar augšāmcelšanos ir pierādīts, ka Jēzus ir uzvarējis nāvi (vai, citiem vārdiem sakot, nāvei vairs nav varas pār Viņu). Tādēļ, Jēzum dzīvojot mūsos, mēs arī varam dzīvot. Viņa dzīvība mūsos dod mums dzīvību. Arī tāpēc, ka Viņš ir augšāmcēlies, Viņš ir dzīvs šodien.

Jāņa 5:24 „Patiesi, patiesi, es jums saku: Kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā.”
Jāņa 10:9 ES ESMU durvis. Ja kāds caur Mani ieiet, tas tiks izglābts; viņš ieies un izies un atradīs ganības.
Jāņa 14:6 Jēzus viņam saka: ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.
Jāņa 8:24 Tādēļ Es jums sacīju, ka jūs mirsit savos grēkos. Jo, ja jūs neticēsit, ka Es tas esmu, jūs mirsit savos grēkos.”
Darbi 4:12 Un nevienā citā nav pestīšanas, jo zem debess cilvēkiem nav dots neviens cits vārds, kurā viņi varētu kļūt pestīti.”
Romiešiem 10:13 Jo katrs, „kas piesauks Kunga vārdu, tiks pestīts.
Romiešiem 10:11 Jo Raksti saka: „Katrs, kas uz Viņu tic, nepaliks kaunā.”
Romiešiem 2:11 Jo Dievs neuzlūko cilvēka personu.
Romiešiem 3:22 Bet Dieva taisnība caur ticību uz Jēzu Kristu ir visiem un pār visiem, kas tic uz Viņu. Jo nav nekādas izšķirības
Romiešiem 10:9 Jo, ja tu ar savu muti atzīsi Kungu Jēzu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tad būsi pestīts.

Kā var tikt piedoti mūsu grēki un kā mēs tiksim pie šīs jaunās dzīves? Ticībā Jēzum kā mūsu Kungam un Pestītājam. Ja nožēlojam savus grēkus un lūdzam Jēzu piedot un pestīt mūs, Viņš to darīs. Jēzus ir Dieva Dēls, kas nāca uz pasauli, lai mirtu par mūsu grēkiem. Ikviens, uz zemes, kas Viņam uzticas, saņems piedošanu no Dieva, lai tiktu atpestīts no saviem grēkiem (un elles) un saņemtu jauno dzīvi no Dieva. Dievs neuzrāda neobjektivitāti. Viņu neskar vieta, kur mēs dzīvojam, valoda, kurā mēs runājam, bagāts vai nabags, vīrietis vai sieviete, jauns vai vecs, vai arī kāda cita fiziskā atšķirība. Ikviens, kas tic un izsūdz grēkus Jēzum, tiks pestīts. Turpmāk ir lūgšana, lai jūs varētu lūgt, ja izlemjat sekot Jēzum:

Dievs debesīs, paldies par sava vienpiedzimušā Dēla Jēzu nosūtīšanu, lai Viņš mirtu par maniem grēkiem, lai es kļūtu pestīts un man būtu jauna dzīve no debesīm. Es nožēloju savus ceļus un lūdzu piedošanu par maniem grēkiem. Es ticu Jēzum, un uzņemu Jēzu kā savu Kungu un Pestītāju. Palīdzi man un vadi mani dzīvot tā, lai mana dzīve būtu Tev patīkama šajā jaunajā dzīvē, kuru Tu man dod. Āmen

Ja esat izdarījuši iepriekšminēto lūgšana, lūdziet Dievu jums parādīt to baznīcu, uz kuru doties. Runājiet ar Dievu lūgšanā regulāri un Dievs runās ar jums. Klausiet Dieva balsij! Dievs jums palīdzēs. Viņš jūs mīl un parūpēsies par jums. Jūs varat uzticēties Viņam. Viņš nekad nepievils tos, kas Viņam uzticas. Dievs ir labs Dievs. Viņam var uzticēties. Jūs varat būt atkarīgs no Viņa par savu dzīvību. Parādiet savas vajadzības Viņam. Viņš rūpējas par jums un svētīs jūs. Dievs saka: „Es nekad tevi nepametīšu un tevi neatstāšu”. Uzticieties Dievam. Esiet svētīts caur Jēzu.

Lasiet regulāri Bībeli, sākot no Jāņa evaņģēlija. Lai iegūtu vairāk interneta resursu, noklikšķiniet šeit.