print-logo2
A+ A-

Evangelija pagal Jėzų | Gospel in Lithuanian

pdf

Evangelijos žinia

–  Prašome skaityti šias eilutes:

Pr 1:1 Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę.
Rom 3:23 nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės
Jn 8:34 Jėzus jiems tarė:  „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:  kiekvienas, kas daro nuodėmę,  yra nuodėmės vergas.

Dievas mus sukūrė, bet mes Jo nepažįstame ir už savo nuodėmes esame atskirti nuo Jo. Gyvenimas be Dievo yra beprasmis ir betikslis. Mūsų nuodėmių atpildas: tiek dvasinė tiek fizinė mirtis. Dvasinė mirtis reiškia atskyrimą nuo bendrystės su Dievu. Fizinė mirtis reiškia kūno suirimą. Mirdami nuodėmėje mes būsime amžinai atskirti nuo Dievo ir nubausti amžinajam pragarui. Kaip išpirkti savo sielą iš bausmės už nuodėmes ir grįžti pas Dievą? Mes patys negalime savęs išgelbėti, nes nei vienas nuodėmingasis pats išsigelbėti negali ( taip kaip skęstantis savęs išgelbėti negali). Kiti nusidėjėliai taip pat mūsų išgelbėti negali (vienas skęstantysis negali išgelbėti kito skęstančiojo – jiems abiems yra reikalinga pagalba). Tam, kad mūsų nuodėmės būtų išpirktos, mums yra reikalingas asmuo be nuodėmės (tas kas neskęsta). Tik asmuo neturintis nuodėmių gali mus išgelbėti. Kaip nuodėmingame pasaulyje, kuriame visi daro nuodėmes atrasti asmenį be nuodėmės?

Rom 6:23 Atpildas už nuodėmę – mirtis, o Dievo malonės dovana – amžinasis gyvenimas mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje.
Jn 3:16 Dievas taip pamilo pasaulį,  jog atidavė savo viengimį Sūnų,  kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų,  bet turėtų amžinąjį gyvenimą.
Mt 1:23 Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų,  ir jis vadinsis Emanuelis,  o tai reiškia: „Dievas su mumis“.
Jn 8:23 Jėzus atsakė:  „Jūs esate iš pažemių,  o aš esu iš aukštybės.   Jūs – iš šio pasaulio,  o aš – ne iš šio pasaulio.
Mk 1:11 Ir iš dangaus pasigirdo balsas: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“.
Jn 8:36 Jei tad Sūnus jus išvaduos,  tai būsite iš tiesų laisvi.
Jn 3:3 Jėzus atsakė:  „Iš tiesų, iš tiesų sakau tau:  jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės“
Jn 1:12 Visiems, kurie jį priėmė,  jis davė galią tapti Dievo vaikais –  tiems, kurie tiki jo vardą:

Dievas, kuris mus sukūrė ir kuris mus didžiai myli nušvietė mums atsakymą. Iš savo begalinės meilės žmonijai, Jis atsiuntė savo sūnų, Jėzų Kristų numirti už mūsų nuodėmes. Kadangi Jėzus Kristus nepriklauso šiam pasauliui, Jis yra be nuodėmės, o būdamas žemėje išvengė velnio pagundų nusidėti. Jo gyvenimas pamalonino Dievą danguje. Jėzus Kristus prisiėmė mūsų nuodėmes ir mirė už jas ant kryžiaus. Jis yra mūsų gyvenimo išganytojas (Jėzus Kristus galėjo mus išgelbėti kadangi Jis neskendo ). Jėzaus Kristaus mirties ant kryžiaus tikslas buvo užmokėti už mūsų nuodėmes, vadinasi mūsų nuodėmės buvo išpirktos, o ryšys su Dievu atstatytas. Mes prisikeliame iš dvasinės mirties (atskyrimo nuo Dievo) per Dievo malonę. Šie nauji santykiai yra vadinami atgimimu. Tai atkuria mūsų sukūrimo tikslą ir egzistenciją, bei suteikia mums prasmę ir gyvenimo tikslą.

Jn 11:25 Jėzus jai tarė:  „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas.  Kas tiki mane, –  nors ir numirtų, bus gyvas.
Rom 6:9 Mes žinome, kad, prisikėlęs iš numirusių, Kristus daugiau nebemiršta; mirtis jam nebeturi galios.
Apd 2:24 Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties kankynės, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų mirties grobis.
Rom 14:9 Juk Kristus numirė ir atgijo, kad būtų gyvųjų ir mirusiųjų Viešpats.
Apd 1:11 ir prabilo: „Vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų“.

Kas įrodo, kad Jėzaus Kristus pasiaukodamas ir mirdamas už mūsų nuodėmes, Dievo buvo priimtas į dangų? Dievas prikėlė Jėzų Kristų iš mirusiųjų – tai yra geriausias įrodymas. Prisikėlimas įrodo, jog Jėzus Kristus nugalėjo mirtį (arba kitais žodžiais tariant, mirtis neturi prieš Jį galios). Mes esame gyvi dėl to, kad Jėzus Kristus yra gyvas. Tikėjimas Juo, mums suteikia gyvenimą.  Prisikeldamas Jėzus Kristus yra gyvas ir šiandien.

Jn 5:24 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:  kas mano žodžių klauso  ir mane atsiuntusį tiki,  tas turi amžinąjį gyvenimą  ir nepateks į teismą,  nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą.
Jn 10:9 Aš esu vartai.  Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas.  Jis įeis ir išeis, ir ganyklą sau ras.
Jn 14:6 Jėzus jam sako:  „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas.  Niekas nenueina pas Tėvą  kitaip, kaip tik per mane.
Jn 8:24 Dėl to aš jums sakiau,  kad jūs numirsite savo nuodėmėse.  Tikrai! Jeigu jūs netikėsite, kad Aš Esu, –  jūs numirsite savo nuodėmėse“.
Apd 4:12 Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti“.
Rom 10:13 Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas.
Rom 10:11 Raštas juk sako: Kas tik jį tiki, neliks sugėdintas.
Rom 2:11 Juk Dievas nėra šališkas
Rom 3:22 Tai Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems tikintiesiems. Nėra jokio skirtumo,
Rom 10:9 Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas.

Kaip pašalinti mūsų nuodėmes ir gauti naują gyvenimą? Tikėdami Jėzumi Kristumi kaip į mūsų Viešpatį ir Gelbėtoją.  Jei mes atgailausime dėl savo nuodėmių ir maldausime Jėzaus Kristaus mums atleisti ir mus išgelbėti – taip Jis ir padarys. Jėzus Kristus yra Dievo sūnus atėjęs į šį pasaulį numirti už mūsų nuodėmes. Kiekvienam žmogui, kuris Juo pasitikės bus suteiktas Dievo atleidimas, jam bus atleista už nuodėmes (jis bus išgelbėtas iš pragaro), ir Dievas jam suteiks naują gyvenimą. Dievas nėra šališkas. Jo neįtakoja šalis kurioje mes gyvename, kalba kuria mes kalbame, turtai arba skurdas, vyrai arba moterys, jaunimas arba senimas, bei visi kiti fiziniai skirtumai.  Bus išgelbėtas kiekvienas, kuris tiki ir išpažįsta Jėzų Kristų.  Jei nuspręsite sekti Jėzumi Kristumi, kalbėkite šią maldą:

Dieve, kuris esi danguje, ačiū kad atsiuntei savo vienatinį sūnų, kuris mirė už mano nuodėmes, tam kad aš galėčiau būti išgelbėtas naujam gyvenimui rojuje. Aš atgailauju ir prašau atleidimo už savo nuodėmes. Tikiu į Jėzų Kristų ir priimu Jį kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją Padėk man ir vesk mane šituo nauju man suteiktu keliu, kuriame aš galėčiau Tau tarnauti. Amen

Jei sukalbėjote šią maldą, paprašykite Dievo parodyti kelią į bažnyčią. Nuolatos kalbėkitės su Dievu maldose ir tuomet Dievas kalbėsis su Jumis. Klausykite Dievo balso. Dievas Jums parodys kelią. Jis Jus myli ir Jis Jumis pasirūpins. Jūs galite Juo pasitikėti. Jis niekuomet nenuvilia tų, kurie Juo pasitiki. Dievas yra geras Dievas. Juo galima pasitikėti. Savo gyvenimą Jūs galite patikėti į Jo rankas. Kreipkitės į Jį pagalbos. Jūs jam esate labai svarbūs ir dėlto Jis Jus palaimins. Dievas pasakė „Aš niekuomet Jūsų nepaliksiu ir niekuomet Jūsų neatsisakysiu“. Pasitikėkite Dievu. Būkite palaiminti per Jėzų Kristų.

Pradėdami nuo Jono knygos, nuolatos skaitykite Bibliją. Norėdami sužinoti daugiau , spauskite čia.