print-logo2
A+ A-

Evangeliet om Jesus | Gospel in Danish

pdf

Evangeliets Budskab

–  Læs venligst følgende:

1 Mosebog 1:1 I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.
Romerne 3:23 Alle have jo syndet, og dem fattes Ære for Gud
Johannes 8:34 Jesus svarede dem: sandelig, sandelig siger jeg Eder: hver den, som gjør Synd, er Sydens Træl

Gud skabte os men vi kender ham ikke og er adskilt fra ham på grund af vores syndige natur. Vores liv uden Gud giver ingen mening og har intet formål. Konsekvensen (den pris vi må betale) for vores synd er døden, både åndeligt og fysisk. Åndelig død betyder at vi er adskilt fra Gud. Fysisk død er kroppens henfald. Hvis vi dør i synd vil vi for evigt være adskilt fra Gud og komme i helvede. Hvordan kan vi frelse os selv fra vores synder og vende tilbage til Gud? Vi kan ikke frelse os selv, fordi det ikke er muligt for et syndigt menneske at frelse sig selv (ligesom en druknende person ikke kan redde sig selv). Andre mennesker kan ej heller frelse os fordi vi alle er syndige (en druknende person kan ikke redde en anden druknende person, de begge behøver hjælp). Vi behøver en der er uden synd (ikke druknende) til at frelse os fra vores synder. Kun et syndfrit menneske kan frelse os. Hvordan finder man et syndfrit menneske i en syndig verden, hvor alle har syndet?

Romerne 6:23 Thi Syndens Sold er Døden, men Guds Naadegave er evigt Liv i Christus Jesus, vor Herre
Johannes 3:16 Thi saa har Gud elsket Verden, at han har givet sin Søn den eenbaarne, at hver den, som troer paa ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv
Matthæus 1:23 see, en Jomfru skal blive frugtsommelig og føde en Søn, og man skal kalde hans Navn Immanuel, hvilket er udlagt: Gud med os.
Johannes 8:23 Og han sagde til dem: I ere nedenfra, jeg er ovenfra; I ere af denne Verden, jeg er ikke af denne Verden
Markus 1:11 og der skete en Røst fra Himlene: du er min Søn den Elskelige, i hvilken jeg haver Behagelighed
Johannes 8:36 Dersom da Sønnen faaer frigjørt Eder, skulle I være virkeligen frie
Johannes 3:3 Jesus svarede og sagde til ham: sandelig, sandelig siger jeg dig: uden Nogen bliver født paa ny, kan han ikke see Guds Rige
Johannes 1:12 Men saa Mange, som ham annammede, dem har han givet Magt at vorde Guds Børn, dem, som troe paa hans Navn;

Gud, som skabte os og elsker os meget, gav os løsningen. Ud af Hans enorme kærlighed til os sendte Han sin egensøn, Jesus, for at dø for vores synder. Jesus er syndfri fordi Han ikke er fra denne verden og fordi Han, imens han var på jorden, overvandt djævelens fristelser til at synde. Hans liv behagede Gud i himlen. Jesus tog vores synder og døde på korset for vores synder. Han er vores livs frelser (Jesus var i stand til at frelse os fordi han ikke var ved at drukne). Formålet ved at Jesus døde på korset var for at betale prisen for vores synder og dermed fjerne vores synder fra os og genoprette vores brudte forhold til Gud. Vi kom til live igen fra den åndelige død (adskillelse fra Gud) gennem Guds kraft. Dette nye forhold kaldes at blive født på ny. Dette genskaber os til formålet ved vores skabelse og eksistens og giver os en mening med livet.

Johannes 11:25 Jesus sagde til hende: jeg er Opstandelsen og Livet; hvo som troer paa mig, om han end døer, skal han dog leve
Romerne 6:9 efterdi vi vide, at Christus, som er opreist fra de Døde, døer ikke mere; Døden hersker ikke mere over ham
Gerninger 2:24 Ham opriste Gud, der han havde løst Dødens Smerter, eftersom det var umuligt, at han kunde holdes af den
Romerne 14:9 Dertil er jo Christus baade død og opstanden og bleven levende igjen, at han skal herske baade over Døde og Levende
Gerninger 1:11 hvilke og sagde: I galilæiske Mænd, hvi staae I og see op til Himmelen? Denne Jesus, som er optagen fra Eder til Himmelen, skal komme igjen saaledes, som I have seet ham fare til Himmelen

Hvad er beviset for at Jesu død for vore synder blev accepteret af Gud i himlen? Beviset er Jesus genopstandelse fra døden. Ved genopstandelsen er det bevist at Jesus har overvundet døden (eller med andre ord, døden har ingen magt over Ham). Og nu, på grund af det, fordi Jesus lever så kan vi også leve. Hans liv i os giver os liv.  Og fordi Han genopstod, vil det sige at Han er i live den dag i dag.

Johannes 5:24 Sandelig, sandelig siger jeg Eder: hvo som hører mit Ord og troer den, som mig udsendte, har et evigt Liv, og kommer ikke til Dommen, men er gaaet over fra Døden til Livet
Johannes 10:9 Jeg er Døren; dersom Nogen gaaer ind ved mig, han skal frelses; og han skal gaae ind og gaae ud og finde Føde
Johannes 14:6 Jesus siger til ham: jeg er Veien og Sandheden og Livet; der kommer Ingen til Faderen uden ved mig
Johannes 8:24 Derfor har jeg sagt Eder, at I skulle døe i Eders Synder; thi dersom I ikke ville troe, at det er mig, skulle I døde i Eders Synder
Gerninger 4:12 Og der er ikke Frelse i nogen Anden; thi der er og ikke noget andet Navn under Himmelen givet iblandt Mennesker, ved hvilket vi skulle vorde frelste.
Romerne 10:13 thi hver den, som paakalder Herrens Navn, skal vorde salig
Romerne 10:11 Skriften siger jo: hver den, som troer paa ham, skal ikke beskæmmes
Romerne 2:11 Thi der er ingen Persons Anseelse hos Gud
Romerne 3:22 Guds Retfærdighed ved Jesu Christi Tro, for Alle og over Alle, som troe; thi der er ikke Fjorskjel
Romerne 10:9 Thi dersom du bekjender den Herre Jesus med din Mund og tror i dit Hjerte, at Gud opreiste ham fra de Døde, da skal du blive salig

Hvordan kan vores synder fjernes så vi kan modtage dette nye liv? Ved at tro på at Jesus er vores Herre og Frelser.  Hvis vi omvender om fra vores syndige veje og beder Jesus om at tilgive og frelse os, så gør Han det. Jesus er Guds Søn som kom til denne verden for at dø for vore synder. Enhver på jorden der sætter deres lid til Ham vil modtage Guds tilgivelse, blive frelst fra deres synder (og helvede) og modtage deres nye liv fra Gud. Gud viser ingen partiskhed. Han er ikke påvirket af – hvor vi lever, sproget vi taler, om vi er rige eller fattige, mand eller kvinde, ung eller gammel eller andre fysiske forskelle.  Alle der tror og bekender til Jesus vil blive frelst.  Den følgende tekst er en bøn som du kan bede, hvis du beslutter dig at følge Jesus:

Kære Gud i himlen, tak fordi du sendte Din eneste Søn, Jesus, til at dø for mine synder så jeg kunne blive frelst og få et nyt liv fra himlen. Jeg angrer min levevis og beder om tilgivelse for mine synder. Jeg tror på Jesus og anerkender Jesus som min Herre og Frelser. Hjælp mig og vis mig hvordan jeg lever et liv der behager Dig i dette nye liv du har givet mig. Amen

Hvis du har sagt den ovenstående bøn så bed Gud om at vise dig en kirke at gå til. Tal til Gud i bøn regelmæssigt og Gud vil tale til dig. Lyt til Guds stemme. Gud vil hjælpe dig. Han elsker dig og vil tage sig af dig. Du kan stole på Ham. Han svigter aldrig dem der stoler på Ham. Gud er en god Gud. Du kan stole på Ham. Du kan stole på Ham med dit liv. Lad Ham vide hvad du behøver. Han vil tage sig af dig og vil velsigne dig. Gud sagde, ‘Jeg vil aldrig forlade dig eller svigte dig’. Stol på Gud. Bliv velsignet gennem Jesus.

Læs biblen regelmæssigt og start med Johannes evangelium. For yderligere online ressourcer, klik her.

DA1871 Danske Bibel 1871