print-logo2
A+ A-

Evangelie van Jezus | Gospel in Dutch

pdf

Evangelieboodschap

–  Lees het volgende alstublieft:

Genesis 1:1 In het begin maakte God de hemelen en de aarde
Romeinen 3:23 Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid
Johannes 8:34 ‘Vergis u niet,’ antwoordde Jezus. ‘Ieder die zondigt, is een slaaf van de zonde

God schiep ons, maar we kennen Hem niet en zijn gescheiden van Hem vanwege onze zondige natuur. Onze levens zonder God hebben geen betekenis en geen doel. Het gevolg (de te betalen prijs) van onze zonde is de dood, zowel geestelijk als lichamelijk. Geestelijke dood betekent van God gescheiden. Lichamelijke dood is het verval van het lichaam. Als we sterven in onze zonde zullen we voor eeuwig gescheiden zijn van God en belanden in de hel. Hoe kunnen we onszelf redden van onze zonden en terugkeren naar God? We kunnen onszelf niet redden, omdat het niet mogelijk is voor een zondig mens om zichzelf te redden (net als een drenkeling zichzelf niet kan redden). Noch kunnen anderen ons redden, omdat we allemaal zondig zijn (een drenkeling kan geen andere drenkeling redden, beiden hebben hulp nodig ). We hebben behoefte aan iemand die zonder zonde is (niet verdrinkend) om ons te redden van onze zonden. Alleen een zondeloos persoon kan ons redden. Hoe vind je een zondeloos persoon in een zondige wereld waar allen hebben gezondigd?

Romeinen 6:23 De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here
Johannes 3:16 Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft
Mattheüs 1:23 ‘De maagd zal zwanger worden en een zoon baren! En men zal het kind Immanuël noemen, dat betekent: “God is met ons.”’
Johannes 8:23 Jezus zei: ‘U bent van hier beneden, Ik ben van boven. U bent van deze wereld, maar Ik niet
Markus 1:11 Een stem uit de hemel zei: ‘U bent mijn geliefde Zoon. U verheugt mijn hart.’
Johannes 8:36 Als u door de Zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn
Johannes 3:3 Jezus antwoordde: ‘Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken.’
Johannes 1:12 Maar allen die Hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn Naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden

God, die ons geschapen heeft en enorm veel van ons houdt, gaf ons de oplossing. Uit Zijn immense liefde voor ons zond Hij Zijn eigen Zoon, Jezus, om te sterven voor onze zonden. Jezus is zondeloos, want Hij is niet uit de wereld, en, terwijl op aarde, overwon de duivel’s verleiding om te zondigen. Zijn leven verblijde God in de hemel. Jezus nam onze zonden en stierf aan het kruis voor onze zonden. Hij is de redder van ons leven (Jezus is in staat om ons te redden omdat hij niet aan het verdrinken was). Het doel van Jezus om aan het kruis te sterven is om de prijs voor onze zonden te betalen en daarmee onze zonden van ons te verwijderen en onze gebroken relatie met God te herstellen. We komen levend uit de geestelijke dood (scheiding van God) door de kracht van God. Deze nieuwe relatie wordt opnieuw geboren genoemd. Dit herstelt ons naar ons scheppingsdoel en het bestaan, en geeft ons een echte betekenis en doel om voor te leven.

Johannes 11:25 ‘Ik geef de doden het leven terug,’ zei Jezus tegen haar. ‘Ik ben Zelf het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is
Romeinen 6:9 Wij zijn er zeker van dat Christus, nu Hij uit de dood is opgestaan, niet meer zal sterven. De dood heeft geen macht meer over Hem
Handelingen 2:24 God, die dit voorzag, heeft Hem uit de greep van de dood bevrijd en weer levend gemaakt. De dood kon Hem niet vasthouden
Romeinen 14:9 Daarom is Christus gestorven en weer levend geworden. Hij moest immers de Heer van de doden en de levenden zijn?
Handelingen 1:11 ‘Galileeërs,’ zeiden zij, ‘wat staat u toch naar de lucht te kijken? Jezus is in de hemel opgenomen. Maar Hij zal net zo terugkomen als u Hem hebt zien weggaan.’

Wat is het bewijs dat het offer van Jezus, sterven voor onze zonden werd aanvaard door God in de hemel? Het bewijs is de opstanding van Jezus uit de dood door God. Door de opstanding, is het bewezen dat Jezus de dood heeft overwonnen (of, met andere woorden, de dood heeft geen macht over Hem). Nu daarom, omdat Jezus leeft, kunnen wij ook leven. Zijn leven in ons geeft ons leven. Ook, omdat Hij opgestaan, is Hij vandaag levend.

Johannes 5:24 Het is zoals Ik zeg: wie naar mijn woorden luistert en gelooft in Hem die Mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Over zo iemand wordt geen oordeel uitgesproken, maar die is overgeplaatst uit de dood in het leven
Johannes 10:9 Ik ben de deur en wie door Mij binnenkomt, zal gered worden. Hij zal in en uit kunnen gaan en voedsel vinden
Johannes 14:6 ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde Jezus, ‘Ik ben de enige weg tot de Vader
Johannes 8:24 Daarom heb Ik gezegd dat u zult sterven zonder dat uw zonden vergeven zijn. Want als u niet gelooft dat Ik ben die Ik ben, zult u sterven zonder vergeving te hebben ontvangen.’
Handelingen 4:12 Er is bij niemand anders redding te vinden, Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden.’
Romeinen 10:13 Want er staat ook: ‘Ieder die de naam van de Here aanroept, zal gered worden.’
Romeinen 10:11 Zo staat het ook in de Boeken: ‘Wie op Hem vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden.’
Romeinen 2:11 Want God maakt geen onderscheid
Romeinen 3:22 Deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen die in Hem geloven, wie zij ook zijn
Romeinen 10:9 Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met heel uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden

Hoe kunnen onze zonden worden verwijderd en ontvangen we dit nieuwe leven? Door te geloven in Jezus als onze Heer en redder. Als wij ons bekeren van onze zondige wegen en Jezus roepen om ons te vergeven en te redden, zal Hij het doen. Jezus is de Zoon van God die kwam naar de wereld om te sterven voor onze zonden. iedereen op aarde die hun vertrouwen in Hem stelt zal vergeving van God ontvangen, gered worden van hun zonden (en de hel) en nieuw leven ontvangen van God. God toont geen partijdigheid. Hij wordt niet beïnvloed door – de buurt waar wij leven, de taal die we spreken, rijk of arm, man of vrouw, jong of oud, of enig andere fysieke verschillen. Iedereen die geloofd en Jezus erkend zal gered worden. Het volgende is een gebed dat je kunt bidden als je besluit om Jezus te volgen:

God in de hemel, dank U voor het zenden van uw enige Zoon, Jezus, om te sterven voor mijn zonden, zodat ik gered kan worden en nieuw leven hebben uit de hemel. Ik heb berouw van mijn manieren en vraag vergiffenis voor mijn zonden. Ik geloof in Jezus en ontvang Jezus als mijn Heer en Redder. Help me en begeleid me een leven te leiden dat U pleziert in dit nieuwe leven dat U mij geeft. Amen.

Als je het gebed hierboven gebeden hebt, vraag God om je een kerk te laten zien om naar toe te gaan. Praat met regelmatig met God in gebed en God zal tot je spreken. Luister naar de stem van God. God zal je begeleiden. Hij houdt van je en zal voor je zorgen. Je kunt je leven aan Hem toe vertrouwen. Hij faalt nooit wie op Hem vertrouwen. God is een goede God. Hij kan worden vertrouwd. Je kunt vertrouwen op Hem voor je leven. Breng je behoeften voor Hem. Hij geeft om je en zal je zegenen. God zei: ‘Ik zal je nooit achter laten, noch je verlaten’. Vertrouw in God. Wees gezegend door Jezus.

Lees regelmatig de bijbel, te beginnen uit het boek van Johannes. Voor meer internetbronnen, klik hier.

HTB Het Boek