print-logo2
A+ A-

Ebanghelyo ni Jesus | Gospel in Cebuano

pdf

Mensahe sa Ebanghelyo

–  Palihog sa pagbasa sa mosunod:

Gen 1:1 Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta.
Roma 3:23 Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios,
Juan 8:34 Ug si Jesus mitubag kanila, “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang tanan nga magapakasala ulipon sa sala.

Gibuhat kita sa Dios apan kita wala makaila Kaniya ug mibulag gikan Kaniya tungod sa atong makasasala nga kinaiya. Ang atong mga kinabuhi nga walay Dios walay kahulogan ug walay katuyoan. Ang resulta (bili sa pagbayad) sa atong mga sala mao ang kamatayon, sa espirituhanon ug pisikal. Ang espirituhanon nga kamatayon nagpasabut nga mibulag gikan sa Dios. Ang pisikal nga kamatayon mao ang pagkadunot sa lawas. Kung kita mamatay sa atong mga sala kita mahimong sa kahangturan mabulag sa Dios ug matapos sa impyerno. Unsaon nato sa pagluwas sa atong mga kaugalingon gikan sa atong mga sala ug mobalik ngadto sa Dios? Kita dili makaluwas sa atong mga kaugalingon tungod kay kini dili mahimo alang sa usa ka makasasala nga tawo sa pagluwas sa iyang kaugalingon (sama sa usa ka nalumos nga tawo dili makaluwas sa iyang kaugalingon). Bisag ang uban dili makaluwas kanato tungod kay kitang tanan makasasala (ang usa ka tawo nga nalumos dili makaluwas sa laing nalumos nga tawo, ang duha nanginahanglan ug tabang). Kita nanginahanglan ug usa nga walay sala (wala malumos) aron sa pagluwas kanato gikan sa atong mga sala. Usa lamang ka walay sala nga tawo ang makaluwas kanato. Unsaon sa pagpangita sa usa ka walay sala nga tawo dri sa usa ka makasasala nga kalibutan diin ang tanan nakasala?

Roma 6:23 Kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Cristo Jesus nga atong Ginoo.
Juan 3:16 Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon.
Mateo 1:23 “Tan-awa, usa ka birhin magasamkon ug magaanak sa usa ka bata nga lalaki, ug ang iyang ngalan pagatawgon Emanuel” (nga ang kahulogan mao kini: Ang Dios uban kanato).
Juan 8:23 Siya miingon kanila, “Kamo taga-ubos, ako taga-itaas. Kamo tagadinhi niining kalibutana, ako dili tagadinhi niining kalibutana.
Marcos 1:11 Ug gikan sa langit miabut ang usa ka tingog nga nag-ingon, “Ikaw akong Anak nga pinalangga; kanimo may kalipay ako.”
Juan 8:36 Tungod niini, kon ang Anak mao ang magahatag kaninyog kagawasan, kamo mahimo gayud nga mga tawong gawas.
Juan 3:3 Ug si Jesus mitubag kaniya, “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tawo igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios.
Juan 1:12 Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mitoo sa iyangngalan, kanila naghatag siyag kagahum sa pagkahimong mga anak sa Dios,

Ang Dios, nga nagbuhat kanato ug nahigugma kanato sa hilabihan gayud, mihatag kanato sa solusyon. Gikan sa Iyang dakong gugma alang kanato Iyang gipadala ang Iyang kaugalingon nga Anak, si Jesus, aron mamatay alang sa atong mga sala. Si Jesus mao ang walay sala tungod kay Siya dili gikan sa kalibutan, ug, samtang dinhi sa yuta, mibuntog sa yawa nga tintasyon sa sala. Ang iyang kinabuhi nakapahimuot sa Dios sa langit. Si Jesus mikuha sa atong mga sala ug namatay sa krus alang sa atong mga sala. Siya mao ang Manluluwas sa atong mga kinabuhi (Si Jesus mao ang makahimo pagluwas kanato tungod kay Siya wala malumos). Ang katuyoan ni Jesus nga mamatay diha sa krus mao ang pagbayad sa bili alang sa atong mga sala ug, busa, pagkuha sa atong mga sala gikan kanato ug pagpasig-uli sa atong nabungkag nga relasyon uban sa Dios. Kita nabuhi gikan sa espirituhanon nga kamatayon (pagkabulag gikan sa Dios) pinaagi sa gahum sa Dios. Kini nga bag-ong relasyon gitawag nga natawo pag-usab. Kini nagbalik kanato ngadto sa atong katuyoan sa paglalang ug sa pagpakabuhi ug, naghatag kanato sa tinuod nga kahulugan ug katuyoan alang sa mga buhi.

Juan 11:25 Si Jesus miingon kaniya, “Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang mosalig kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya,
Roma 6:9 Kay nahibalo kita nga si Cristo nabanhaw gikan sa mga patay ug nga dili na gayud siya mamatay; ang kamatayon wala nay kagahum batok kaniya
Mga Buhat 2:24 Apan siya gibanhaw sa Dios, sa nalangkat na ang mga kasakit sa kamatayon, sanglit dili man gayud mahimo nga siya kapugngan sa kamatayon.
Roma 14:9 Kay alang niining maong tuyo si Cristo namatay ug nabuhi pag-usab aron mahimo siyang Ginoo sa mga patay ug sa mga buhi.
Mga Buhat 1:11 ug miingon kanila, “Mga tawong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi ug nagatutok sa langit? Kining maong Jesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mobalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit.”

Unsa ang ebidensya nga ang sakripisyo ni Jesus nga mamatay alang sa atong mga sala gidawat sa Dios sa langit? Ang ebidensiya mao ang pagkabanhaw ni Jesus gikan sa kamatayon pinaagi sa Dios. Pinaagi sa pagkabanhaw, kini nagpamatuod nga si Jesus nakabuntog sa kamatayon (o, sa lain nga mga pulong, ang kamatayon walay gahum ibabaw Kaniya). Karon, busa, tungod kay si Jesus buhi, kita usab mabuhi. Iyang kinabuhi dinhi kanato naghatag kanato sa kinabuhi. Usab, tungod kay Siya nabanhaw, Siya buhi karon.

Juan 5:24 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang magapatalinghug sa akong pulong ug magatoo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhi nga dayon; siya dili pagahukman, hinonoa nabalhin na siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi.
Juan 10:9 Ako mao ang pultahan; kon adunay mosulod agi kanako, siya maluwas; ug siya mosulod ug mogula ug makakaplag siyag masibsib.
Juan 14:6 Si Jesus mitubag kaniya, “Ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi; walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan, gawas kon pinaagi kanako.
Juan 8:24 Busa giingnan ko kamo nga mangamatay kamo diha sa inyong mga sala, kay mangamatay man gayud kamo diha sa inyong mga sala gawas kon motoo kamo nga ako mao siya.”
Mga Buhat 4:12 Ug walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain; kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit, nga gikahatag ngadto sa mga tawo, nga pinaagi niini maluwas kita.”
Roma 10:13 Kay “ang tanan nga mangaliya sa ngalan sa Ginoo maluwas.”
Roma 10:11 Kay nagaingon ang kasulatan, “Ang tanan nga nagatoo kaniya dili maulawan.”
Roma 2:11 Kay ang Dios walay pinalabi.
Roma 3:22 Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios,
Roma 10:9 Kay kon pinaagi sa imong baba magasugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo, ug magatoo sa sulod sa imong kasingkasing nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, nan, maluwas ikaw.

Unsa nga paagi nga ang atong mga sala kay makuha ug kita makadawat niining bag-ong kinabuhi? Pinaagi sa pagsalig kang Jesus ingon nga atong Ginoo ug Manluluwas. Kung kita maghinulsol sa atong mga makasasala nga mga paagi ug sa pagtawag kang Jesus sa pagpasaylo ug sa pagluwas kanato, Siya magbuhat niini. Si Jesus mao ang Anak sa Dios kinsa mianhi sa kalibutan aron mamatay alang sa atong mga sala. Bisan kinsa sa yuta nga nagbutang sa ilang pagsalig diha Kaniya makadawat sa kapasayloan gikan sa Dios, maluwas gikan sa ilang mga sala (ug impyerno) ug makadawat sa bag-ong kinabuhi gikan sa Dios. Ang Dios walay pinalabi. Siya dili apektado sa – lugar kung asa kita magpuyo, ang atong pinulongan, dato o kabus, lalaki o babaye, batan-on o tigulang, o sa bisan unsa pang mga pisikal nga mga kalainan. Ang tanan nga nagtuo ug mokumpisal kang Jesus kay maluwas. Ang mosunod kay usa ka pag-ampo nga kamo mahimo nga mag-ampo kon ikaw modesisyon sa pagsunod ni Jesus:

Dios sa langit, salamat sa Imo sa pagpadala sa imong bugtong Anak, si Jesus, nga mamatay alang sa akong mga sala nga ako mahimo nga maluwas ug makabaton sa bag- ong kinabuhi gikan sa langit. Ako maghinulsol sa akong mga dalan, ug mangayo og pasaylo alang sa akong mga sala. Ako nagtuo ni Jesus ug midawat nga si Jesus ingon nga akong Ginoo ug Manluluwas. Tabangi ako ug  paggiya kanako sa pagpuyo sa usa ka kinabuhi nga makapahimuot kanimo niining bag-ong kinabuhi nga Imong igahatag kanako. Amen

Kung ikaw nagbuhat na sa pag-ampo sa ibabaw, pangayo sa Dios sa pagpakita kanimo sa usa ka simbahan nga adtoan nimo. Pakigsulti sa Dios pina-agi sa pag-ampo kanunay ug ang Dios makigsulti kanimo. Paminaw sa tingog sa Dios. Ang Dios mogiya kanimo. Siya nahigugma kanimo ug mag-atiman kanimo. Ikaw makasalig Kaniya. Siya dili gayud mapakyas niadtong mosalig Kaniya. Ang Dios usa ka maayo nga Dios. Siya kay kasaligan. Makasalig kamo Kaniya alang sa imong kinabuhi. Dad-a ang imong mga panginahanglan ngadto Kaniya. Siya kay mag-atiman kanimo ug ikaw pagapanalanginan ko. Ang Dios miingon, ‘Dili ko gayud ikaw biyaan o pagabiyaan kanako’. Salig sa Dios. Mapanalanginan pinaagi ni Jesus.

Basaha ang Biblia kanunay, sugod gikan sa basahon ni Juan. Alang sa dugang internet nga mga kapanguhaan, i-click dinhi.