print-logo2
A+ A-

Bodumedi bja Jesu | Gospel in Sepedi

pdf

Molaetša wa Sedumedi

–  O kgopelwa go bala tše di latelago:

Genesi 1:1 Mathomong Modimo o hlodile legodimo le lefase.
Baroma 3:23 ba dirile dibe bohle, ba hlaya letago la Modimo.
Johane 8:34 Jesu a fetola a re: Ruri, ruri, ke a le botša, mang le mang e a dirago sebe, ke mohlanka wa sona sebe.

Modimo o re hlodile eupša ga re Mo tsebe gape re arogantšwe le yena ka baka la dibe tša rena. Maphelo a rena ntle le Modimo ga a na hlalošo gape ga a na mohola. Ditlamorago (tefo ye re swanetšego go e lefa) ya dibe tša rena ke lehu, ka moya le ka nama. Lehu la moya ke go arogana le Modimo. Lehu la nama ke go bola ga mmele. Ge re hwela sebeng re tla aroganywa le Modimo ka go sa feleng gomme ra ya diheleng. Re ka iphološa bjang dibeng tša rena gomme ra boela go Modimo? Re ka se kgone go iphološa ka gobane ga go kgonege gore motho wa dibe a iphološe (go swana le motho yo a nwelelago a ka se iphološe). Le batho ba bangwe ba ka se re phološe ka gore ka moka ga rena re badiradibe (motho yo a nwelelago a ka se phološe yo mongwe yo a nwelelago, ka moka ba hloka thušo). Re hloka motho yoo a se nago dibe (yo a sa nwelelego) go re phološa dibeng tša rena. Ke fela motho yo a se nago dibe yo a ka re phološago. Re hwetša bjang motho yo a se nago dibe mo lefaseng la dibe moo batho ka moka ba dirilego dibe

Baroma 6:23 Gobane moputso wa sebe ke lehu; mme neo ya kgaugelo ya Modimo ke bophelo bjo bo sa felego ka Jesu Kriste mong a rena.
Johane 3:16 Gobane Modimo o ratile lefase gakaakaa, a ba a le nea Morwa wa gagwe e a tswetšwego a nnoši, gore mang le mang e a mo dumetšego a se ke a lahlega, a be le bophelo bjo bo sa felego.
Mateo 1:23 Bonang kgarebe e tlo ima, ya belega morwa; ba tlo mo rea leina la Imanuele, ge le fetolwa ke gore: Modimo o na le rena.
Johane 8:23 Jesu a re: Lena le ba mono tlase; nna ke wa godimo. Lena le ba lefase le, nna ga ke wa lefase leno.
Mareka 1:11 Lentšu le etšwa legodimong la re: O Morwamoratwa wa ka yo ke kgahlwago ke yena.
Johane 8:36 Ke gona, ge Morwa a le lokolla, ke mo le tlogo ba le lokolotšwe ruri.
Johane 3:3 Jesu a fetola a re: Ruri, ruri, ke a go botša, ge motho e se wa go tswalwa lefsa, a ka se ke a bona mmušo wa Modimo.
Johane 1:12 Fela, bohle ba ba mo amogetšego o ba neile maatla a go ba bana ba Modimo. Ke bao ba go dumela leina la gagwe.

Modimo, yoo a re hlotšego gomme a re rata kudu, o re file tharollo. Go tšwa leratong la Gagwe le legolo go rena O rometše Morwa wa Gagwe, Jesu, go re hwela dibe. Jesu ga a na dibe ka gore Ga a tšwe lefaseng, gomme, ge a be a le lefaseng o fentše meleko ya sathane ya go dira sebe. Ke mophološi wa maphelo a rena (Jesu o kgona go re phološa ka gore ga a nwelele). Lebaka la gore Jesu a hwe sefapanong ke go re hwela dibe, gape, a tloše dibe go rena gomme a buše kamano ya rena le Modimo yeo e phumegilego. Re tlile re phela go tšwa lehung la moya (karogano le Modimo) ka maatla a Modimo. Kamano ye ye mpsha e ra go tswala lefsa. Se se buša mohola wa hlolo le go ba gona gomme, e re fa  tlhalošo ya nnete le mohola wa go phela.

Johane 11:25 Jesu a re: Ke nna tsogo le bophelo. E a ntumetšego o tlo phela le ge a ka hwa.
Baroma 6:9 Gobane re ba ba tsebago, gore Kriste Motsogabahung ga a sa hwa, lehu ga le sa mmuša.
Ditiro 2:24 Yena eo Modimo o mo tšošitše, o mo hunolotše mahloko a lehu; gobane go be go sa kgonege ge lehu le ka dula le mo swere.
Baroma 14:9 Ke tšona tšeo Kriste a hwetšego tšona mme a tsoga a phedile, gore a be Morena wa bahu le wa ba phelago.
Ditiro 1:11 Bona bao ba bolela ba re: Lena banna ba Galilea! Le emetšeng le lelaletše legodimong? Yena Jesu yo, e a tlošitšwego go lena a išwa legodimong, o tlo boa ka wona mokgwa wo le mmonego a eya legodimong ka wona.

Naa bohlatse bja gore sehlabelo seo se dirilwego ke Jesu ge a re hwela dibe se amogetšwe ke Modimo legodimong ke bofe? Bohlatse ke ge Modimo a tsoša Jesu bahung. Ka tsogo bahung, go hlatsetšwe gore Jesu o fennyetše lehu (goba, ka mantšu a mangwe, lehu ga le na maatla mo go Yena). Bjale, ka moo, ka lebaka la gore Jesu o a phela, le rena re ka phela. Bophelo bja gagwe go rena bo re fa bophelo. Gape, ka gore o tsogile bahung, o a phela lehono.

Johana 5:24 Ruri, ruri ke a le botša, e a kwago se ke se bolelago a dumela e a nthomilego, o na le bophelo bjo bo sa felego, a ka se ke a tsena kahlolong; o tlogile lehung a selela bophelong.
Johana 10:9 Mojako ke nna.Ge motho a tsena ka nna, o tlo phološwa; o tlo fela a tsena a etšwa a hwetša mafulo.
Johana 14:6 Jesu a re: Tsela ke nna, le therešo, le bophelo. Ga go e a tlago go Tate ge e se ka nna.
Johana 8:24 Ke sa tšo le botša ka re: Le tlo hwela dibeng tša lena.Gobane ga le dumele se nna ke lego sona, le tlo hwela dibeng tša lena.
Ditiro 4:12 Ga go phološo go e mongwe; le gona ka tlase ga legodimo ga go leina le lengwe le batho ba le neilwego, le re kago phološwa ka lona.
Baroma 10:13 Gobane gothwe: Ba go tlo phološwa ke ba ba bitšago ina la gagwe.
Baroma 10:11 Hleng lengwalo le re: E a dumelago a ka se lešwe dihlong.
Baroma 2:11 Gobane Modimo ga a bebe difahlegong.
Baroma 3:22 Ke toko ya Modimo e tlago ka go dumela Jesu Kriste, ya tlela bohle ba ba dumelago.
Baroma 10:9 Gobane ge o ipolela ka molomo wa re: Jesu ke yena Morena! wa realo o dumela ka pelo gore Modimo o mo tsošitše bahung, gona o tlo phološwa.

Dibe tša rena di ka tlošwa bjang gomme re amogele bophelo bjo bofsa? Ka go tshepa Jesu bjalo ka Morena le Mophološi wa rena. Ge re ka itshola mekgweng ya rena ye mebe gomme ra kgopela Jesu gore a re swarele a re phološe, O tla dira seo. Jesu ke Morwa wa Modimo yo a tlilego lefaseng go re hwela dibe. Yo mongwe le yo mongwe mo lefaseng yo a mo tshepago Modimo o tla mo swarela, a phološwa dibeng tša gagwe (le dihele) gomme a amogela bophelo bjo bofsa go tšwa go Modimo. Modimo ga a hlaole. Ga a ame ke selete seo re phelago go sona, polelo yeo re e bolelago, bohumi goba bohloki, monna goba mosadi, bonnyane goba bogolo, goba diphapano tše dingwe le tše dingwe tša sebopego. Yo mongwe le yo mongwe a dumelago gomme a amogela Jesu o tla phološwa. Thapelo ye ke ye o ka e rapelago ge o tšea sephetho sa go latela Jesu:

       Modimo wa magodimong, ke leboga ge o rometše Morwa wa gago a le noši, Jesu, go  nkhwela dibe gore ke phološwe gomme ke be le bophelo bjo bofsa go tšwa legodimong. Ke a itshola mekgweng yaka gomme ke kgopela tshwarelo ya dibe tšaka. Ke tshepa Jesu gomme ke amogela Jesu bjalo ka Morena le Mophološi waka. Nthuše gomme o ntlhahle go phela bophelo bjoo bo kgahlago Wena mo bophelong bjo bofsa bjo O mphilego bjona. Amen.

Ge o dirile thapelo ya ka godimo, kgopela Modimo go go bontšha kereke yeo o ka yago go yona. Bolela le Modimo thapelong nako le nako gomme Modimo o tla bolela le wena. Theeletša lentšu la Modimo. Modimo o tla go hlahla. O a go rata gape o tla go hlokomela. O ka Mo tshepa. Ga a ke a swabiša bao ba Mo tshepago. Modimo ke Modimo wa go loka. O ka mo tshepa. O ka Mo tshepa mo bophelong bja gagwe. Tliša dinyakwa tša gago go yena. O a go kgathalela gomme o tlo go šegofatša. Modimo o rile, ‘Nka se go tlogele goba go go lahle’ Tshepa Modimo. Segofatšwa ka Jesu.

Baba bibele nako le nako, o thome ka puku ya Johane. Go hwetša didirišwa tše dingwe inthaneteng, klika mo.