print-logo2
A+ A-

ယေရှု၏ဧဝံဂေလိတရားကို | Gospel in Burmese

pdf
သမၼာက်မ္းလာသတင္းစကား-ေက်းဇူးျပဳ၍ေအာက္ပါတို႔ဖတ္ပါ။

ကမာၻ ၁း၁  အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။
ေရာ ၃း၂၃ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစရုိက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌အသေရပ်က္ၾကၿပီ။
ေယာ ၈း၃၄  ေယရႈကလည္း၊ ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ ဒုစရိုက္ကို ျပဳသမွ်ေသာသူတို႔သည္ ဒုစရိုက္၏ကြၽန္ျဖစ္ၾက၏။

ဘုရားသခင္သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္သူ႔အားမသိသျဖင့္ကၽြႏု္ပ္၏
အျပစ္ရွိေသာသေဘာသဘာ၀အရဘုရားသခင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကြာေ၀းခဲ့ရပါသည္။ ဘုရားသခင္မပါေသာ
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘ၀မ်ားသည္အဓိပၸါယ္မဲ့၊ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အျပစ္၏အက်ိဳးဆက္(ေပးဆပ္
တန္ဖိုး)မွာကိုယ္ေရာ၀ိညာဥ္ေရးရာပါေသဆံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ခႏၱာပိုင္းဆိုင္ရာေသဆံုးျခင္း
ဆိုသည္မွာကိုယ္ခႏၱာပုတ္သိုးျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အျပစ္မ်ားရွိလ်က္ေသဆံုးသြားပါကဘုရားသခင္
ႏွင့္ထာ၀ရခြဲျခားျခင္းခံရမည္ျဖစ္ျပီးငရဲတြင္အဆံုးသတ္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားမွ
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုကယ္တင္ျပီးဘုရားသခင္ထံျပန္လာမည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္မိမိကုိယ္ကိုကယ္တင္၍မရ
ပါ။ အေၾကာင္းမွာအျပစ္ရွိေသာသူတစ္ေယာက္သည္မိမိကိုယ္ကိုမည္သို႔ကယ္တင္မည္နည္း။ (ဥပမာ
အေနျဖင့္ေရႏွစ္ေနေသာသူသည္မိမိကုိယ္ကိုမည္သို႔ကယ္တင္ႏိုင္မည္နည္း။) အျခားသူမ်ားသည္လည္း
အျပစ္ရွိေသာသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔အားကယ္ဆယ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ (ဥပမာေရႏွစ္ေသာသူတစ္ဦး
သည္အျခားေရႏွစ္ေသာသူကိုမကယ္တင္ႏိုင္ပါ။ ႏွစ္ဦးစလံုးအကူအညီလိုအပ္ပါလိမ့္မည္။) ကၽြႏု္ပ္တို႔
အေနျဖင့္အျပစ္မရွိေသာသူတစ္ဦး(ေရမႏွစ္ေသာသူ) မွလာေရာက္၍ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားမွကယ္ဆယ္
ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အျပစ္မရွိေသာသူသာလွ်င္ကၽြႏု္ပ္တို႔အားကယ္တင္ႏိုင္ပါမည္။ ဤအျပစ္ရွိေသာ
ကမၻာၾကီးတြင္အျပစ္မဲ့ေသာသူတစ္ဦးဦးကိုမည္ကဲ့သို႔ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါမည္နည္း။

ေရာ ၆း၂၃ အျပစ္တရား၏အခကား ေသျခင္းေပတည္း။ ဘုုရားသခင္ ေပးေတာ္မူေသာ ဆုေက်းဇူး ေတာ္ကား၊ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ထာဝရအသက္ ေပတည္း။
ေယာ ၃း၁၆ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူ အေပါင္း တို႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကို ရေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။
မ ၁း၂၃ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အခ်က္ဟူမူကား ၾကည့္ရႈေလာ့။ သတို႔သမီးကညာသည္ ပဋိိသေႏၶြစြဲယူ၍ သားေယာက္်ားကိုဘြားျမင္လတံ့။ ထိုသားကို ဧမာေႏြလအမည္ျဖင့္မွည့္ရလတံ့ ဟုလာသတည္း။ ဧမာေႏြလအနက္ ကား၊ ငါတို႔ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူေသာဘုရားသခင္ဟုဆုိလုိသတည္း။
ေယာ ၈း၂၃ ေယရႈ ကလည္း၊ သင္တို႔သည္ ေအာက္သားျဖစ္ၾက၏။ ငါမူကား အထက္သားျဖစ္၏။ သင္တို႔သည္ ေလာကီသားျဖစ္ၾက၏။ ငါမူကား ေလာကီသားမဟုတ္။
မာ ၁း၁၁ သင္ကား ငါႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးရာ၊ ငါ၏ခ်စ္သားေပတည္း ဟု ေကာင္းကင္က အသံေတာ္ျဖစ္ေလ၏။
ေယာ ၈း၁၆ ထိုေၾကာင့္ သားသည္ သင္တို႔ကိုလႊတ္လွ်င္၊ သင္တို႔သည္ ဧကန္အမွန္လြတ္ ၾကလိမ့္မည္။
ေယာ ၃း၃ ေယရႈက၊ ဒုတိယေမြးျခင္းကို မခံေသာသူ မည္သည္ကား၊ ဘုရာသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို မျမင္ရဟု ငါအမွန္အကန္ ဆိုသည္ဟု ျပန္၍မိန္႔ေတာ္မူ၏။
ေယာ ၁း၁၂ ထိုသူကိုလက္ခံသမွ်ေသာသူတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား၊ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အားဖန္ဆင္းျပီးအလြန္တရာခ်စ္ေတာ္မူေသာဘုရားသခင္ထံတြင္အေျဖရွိပါသည္။ သူ၏
ၾကီးမားလွေသာေမတၱာေတာ္ေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံသုိ႔ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံရန္သူ၏
ကိုယ္ပိုင္သားေတာ္ကိုေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ကမၻာေျမၾကီးမွမဟုတ္သျဖင့္သူသည္အျပစ္
ကင္းမဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ကမၻာေပၚတြင္ေရာက္ရွိစဥ္မေကာင္းဆိုးရြားမ်ား၏အျပစ္သို႔ေသြးေဆာင္
ျဖားေယာင္းျခင္းမ်ားကိုျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သူ၏ဘ၀သည္ေကာင္းကင္ဘံုရွိဘုရားသခင္ကိုစိတ္
ေက်နပ္ေစခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကိုယူေဆာင္ကာကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္မ်ား
အတြက္ကားတိုင္ေပၚတြင္အေသခံခဲ့ပါသည္။သူသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အသက္မ်ားကိုကယ္တင္သူတစ္ဦးျဖစ္
ပါသည္။(ခရစ္ေတာ္သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔အားကယ္တင္ႏိုင္ပါသည္။အေၾကာင္းမွာသူသည္ေရႏွစ္ေနသူတစ္ဦး
မဟုတ္ေပ။)ခရစ္ေတာ္ကားတိုင္ေပၚတြင္ေသဆံုးရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္
အဖိုးအခကိုေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ကၽြနု္ပ္တို႔ထံမွအျပစ္မ်ားကိုႏႈတ္ယူကာဘုရားႏွင့္ကၽြႏု္ပ္
တို႔၏ပ်က္စီးသြားေသာဆက္ဆံေရးကိုျပန္လည္ယူေဆာင္လာေပးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ဘုရားသခင္
၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္၀ိညာဥ္ေရးရာေသဆံုးျခင္း(ဘုရားသခင္ထံမွေ၀းကြာျခင္း) မွျပန္လည္အသက္ရွင္
လာၾကပါသည္။ ဤဆက္ဆံေရးကိုေနာက္တစ္ဖန္ေမြးဖြားျခင္းဟုေခၚၾကပါသည္။ ဤအရာသည္
ကၽြႏု္ပ္တို႔အားဖန္ဆင္းခဲ့ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊တည္ရွိေနျခင္းအစရွိသည္တို႔ကိုျပန္လည္ရရွိေစျပီး
အသက္ရွင္ေနထိုင္ျခင္း၏အဓိကအဓိပၸါယ္ႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေပးပါသည္။

ေယာ ၁၁း၂၅ ေယရႈကလည္း၊ ငါသည္ ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ အသက္ရွင္ျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္၏။  ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္း ရွင္လိမ့္မည္။
ေရာ ၆း၉ ေသျခင္းတရား သည္ ေနာက္တဖန္ကိုယ္ေတာ္ကို မအုပ္စိုးရသည္ကိုေထာက္ေသာ္၊ ငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူေသလွ်င္၊ ထုိသခင္ႏွင့္အတူရွင္လိမ့္မည္ဟု သေဘာရွိၾက၏။
တ ၂း၂၄ ထိုသူကို ေသျခင္းေဝဒနာသည္ အစဥ္ခ်ည္ေႏွာင္ခ်ဳပ္ကိုင္၍မျဖစ္ႏုိင္သည္ႏွင့္၊ ထုိေဝဒနာကိုဘုရားသခင္သည္ ခြၽတ္ပယ္၍ ထေျမာက္ေစေတာ္မူၿပီ။
ေရာ ၁၄း၉ အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္သည္၊ ေသေသာသူတို႔ကို၄င္း၊ ရွင္ေသာ သူတို႔ကို၄င္း၊ အစိုးရေသာအရွင္ျဖစ္ေစလိုေသာငွါ အေသခံ၍၊ ခံၿပီးမွအသက္ရွင္ျပန္ေတာ္မူ၏။
တ ၁း၁၁ အိုဂါလိလဲလူတို႔၊အဘယ္ေၾကာင္႔ ေကာင္းကင္သို႔ ၾကည္႔ေမွ်ာ္လ်က္ ေနၾကသနည္း။ သင္တို႔ႏွင္႔ခြာ၍ ေကာင္းကင္သို႔ေဆာင္ယူျခင္းကိုခံေတာ္မူေသာ ထိုေယရႈသည္ သင္တို႔မ်က္ေမွာက္၌ ေကာင္းကင္သို႔ၾကြသြားေတာ္မူသည္နည္းတူ တဖန္ၾကြလာေတာ္မူလတံ႔ဟုေျပာဆို၏။

မည္သည့္အရာတို႔သည္ခရစ္ေတာ္ကၽြႏု္ပ္တို႔အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံျခင္းစြန္႔လႊတ္မႈသည္
ေကာင္းကင္ဘံုရွိဘုရားသခင္ကိုေက်နပ္မႈရွိေနသည္ကို သက္ေသျပေနသနည္း။ သက္ေသမွာ
ဘုရားသခင္အားျဖင့္ခရစ္ေတာ္သည္ေသျခင္းမွျပန္လည္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လည္
ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ခရစ္ေတာ္သည္ေသျခင္းကိုေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း( သုိ႔မဟုတ္ တနည္း
အားျဖင့္ ေသျခင္းသည္ခရစ္ေတာ္ကိုမလြန္ဆန္ႏိုင္ေၾကာင္း)ကိုသက္ေသျပေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ယခုတြင္ခရစ္ေတာ္အသက္ရွင္ျခင္းေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးလည္း အသက္ရွင္ေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြင္းရွိသူ၏အသက္သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔အားအသက္ကိုေပးေနပါသည္။ထို႔အျပင္သူသည္ရွင္ျပန္
ထေျမာက္ခဲ့သျဖင့္ယေန႔အခ်ိန္အထိအသက္ရွင္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ေယာ ၅း၂၄ ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ ငါ့စကားကို နားေထာင္၍ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ သူကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ထာဝရအသက္ကို ရသည္ျဖစ္၍ အျပစ္စီရင္ ျခင္းကိုမခံရ။ ေသျခင္းမွ အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူျဖစ္၏။
ေယာ ၁၀း၉ ငါသည္ တံခါးဝျဖစ္၏။ ငါျဖင့္ဝင္ေသာသူသည္ ေဘးႏွင့္ကင္းလြတ္လ်က္ ထြက္ဝင္၍ က်က္စားရာကို ေတြ႔ရလိမ္မည္။
ေယာ ၁၄း၆ ေယရႈက၊ ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏၊ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ့ကိုအမွီမျပဳလွ်င္အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသို႔မေရာက္ရ။
ေယာ ၈း၂၄ ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ ကိုယ္အျပစ္၌ ေသၾကလိမ့္မည္ဟု ငါဆုိ၏။ ငါသည္ ဤမည္ေသာသူျဖစ္သည္ကို သင္တို႔သည္ မယံုလွ်င္၊ ကိုယ္အျပစ္၌ ေသၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
တ ၄း၁၂ ထိုသခင္၏နာမေတာ္မွတပါး ငါတို႔ကိုကယ္တင္ႏိုင္ေသာ နာမတစံုတခုမွ် ေကာင္းကင္ေအာက္ လူတို႔တြင္ မေပၚမရွိဟု ေပတရုသည္ ထိုသူတို႔အား ျမြက္ဆို၏။
ေရာ ၁၀း၁၃ အေၾကာင္း မူကား၊ ထာဝရဘုရား ကို ပဌနာျပဳေသာသူ ရွိသမွ်တို႔သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကလတံ့။
ေရာ ၁၀း၁၁ ကယ္တင္ျခင္း သို႔ေရာက္ျခင္းငွါ ႏႈတ္ျဖင့္ဝန္ခံရ၏။ က်မ္းစာလာသည္ကား၊ ထိုေက်ာက္ကို အမွီျပဳေသာသူမည္သည္ကား၊ ရွက္ ေၾကာက္ျခင္းမရွိႏိုင္ရာဟု လာသတည္း။
ေရာ ၂း၁၁ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္သူ၏ မ်က္ႏွာကိုမွ် မွတ္ေတာ္မမူ။
ေရာ ၃း၂၂ ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္၊ ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔အဘုိ႔ျဖစ္၍၊ ထုိသူအေပါင္းတို႔အေပၚသို႔ ေရာက္ေသာဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားသည္ထင္ရွားခဲ့ၿပီ။ ျခားနားျခင္း အလွ်င္းမရွိ။
ေရာ ၁၀း၉ အဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား သင္သည္ သခင္ေယရႈကို ႏႈတ္ျဖင့္ဝန္ခံ၍၊ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကိုေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူၿပီဟု စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ယံုၾကည္လွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္လိမ့္မည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကိုဖယ္ထုတ္ျပီးဘ၀အသစ္ကိုမည္သို႔ရရွိႏိုင္မည္နည္း။ ခရစ္ေတာ္ကိုကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ဘုရားသခင္ႏွင့္ကယ္တင္ရွင္အေနျဖင့္ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ရရွိပါမည္။ အကယ္၍ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္ရွိေသာပံုစံမ်ားကိုေနာင္တရျပီးခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အားခြင့္လႊတ္ရန္ကယ္တင္ရန္
ေခၚခဲ့ပါကသူသည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔အျပစ္မ်ားအတြက္
ကမၻာေျမၾကီးသုိ႔လာေရာက္ကာအေသခံခဲ့ေသာဘုရား၏သားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္
ေသာကမၻာသားအားလံုးသည္ဘုရားသခင္ထံမွခြင့္လႊတ္မႈကိုရရွိျပီးကၽြႏု္ပ္တို႔အျပစ္မ်ားမွကယ္တင္ျခင္းခံ
ရကာဘုရားသခင္ထံမွဘ၀သစ္ကိုရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ဘက္လိုက္မႈမရွိေပ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔
ေနထိုင္ရာေနရာ၊ကၽြႏု္ပ္တို႔ေျပာေသာဘာသာစကား၊ခ်မ္းသာျခင္း၊ဆင္းရဲျခင္း၊အမ်ိဳးသားသို႔မဟုတ္အမ်ိဳး
သမီး၊အသက္ငယ္၊အသက္ၾကီးသို႔မဟုတ္အျခားေသာကိုယ္ခႏၱာပိုင္းဆိုင္ရာမတူညီမႈမ်ားကိုသူဂရုမထား
ေပ။ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္၍အျပစ္၀န္ခံေသာမည္သူမဆိုသည္ကယ္တင္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ခရစ္ေတာ္ေနာက္ကိုလိုက္လိုသည္ဟုသင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါက ေအာက္ပါဆုုေတာင္းခ်က္အတိုင္း
သင္ဆုေတာင္းႏိုင္ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာဘုရားသခင္၊ကၽြႏု္ပ္၏အျပစ္မ်ားအတြက္ အသက္ေသခံကာ
ကၽြႏု္ပ္ကိုကယ္တင္၍ေကာင္းကင္ဘံုမွအသက္တာအသစ္ကိုေပးေတာ္မူေသာ ကိုယ္ေတာ္၏တစ္ဦး
တည္းေသာသားေတာ္ကိုေပးခဲ့သည့္အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အျပစ္မ်ားအတြက္
ေနာင္တရျပီးထိုအျပစ္မ်ားအတြက္ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ။ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ျပီးခရစ္ေတာ္အား
ဘုရာသခင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံပါျပီ။ ဤအသက္တာအသစ္တြင္ကိုယ္ေတာ္ကိုေက်နပ္
အားရေစႏိုင္ပါမည့္အေၾကာင္းကူညီျပီးလမ္းျပေတာ္မူပါ။ အာေမ

အကယ္၍သင္သည္အထက္ပါဆုေတာင္းခ်က္ကိုဆုေတာင္းျပီးလွ်င္ ဘုရားသခင္ထံသုိ႔သင္သြားရမည့္
ဘုရားေက်ာင္းကိုျပသေတာ္မူပါရန္ဆုေတာင္းပါ။ဆုေတာင္းခ်က္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ပံုမွန္စကား
ေျပာပါ။ ဘုရားသခင္သည္သင္ႏွင့္စကားေျပာပါလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္၏စကားသံကိုနားေထာင္ပါ။
ဘုရားသခင္သည္သင့္အားလမ္းျပပါလိမ့္မည္။ သူသည္သင့္အားခ်စ္၍သင့္အားဂရုစိုက္ပါလိမ့္မည္။
သင္သည္သူ႔အားယံုၾကည္ႏိုင္ပါသည္။ သူအားယံုၾကည္ေသာသူမ်ားကိုဘယ္ေသာအခါမွ်စိတ္မပ်က္ေစ
ေပ။ ဘုရားသခင္သည္ေကာင္းမြန္ေတာ္မူပါသည္။ သူ႔အားယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏
အသက္တာအတြက္သူ႔အားမွီခိုအားကိုးႏိုင္ပါသည္။ သင္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုသူ႔ထံသုိ႔ယူေဆာင္လာ
ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ကိုဂရုစိုက္ျပီးေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားခ်ေပးသနားပါလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္က “ငါသည္
သင့္ကိုမစြန္႔၊သင့္ကိုအလွ်င္းပစ္မထား”ဟုဂတိေတာ္ေပးထားပါသည္။ ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည့္ပါ။
ခရစ္ေတာ္သခင္ေယရႉးအားျဖင့္ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာခံစားရပါလိမ့္မည္။

က်မ္းစာကိုရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္မွစကာပံုမွန္ဖတ္ေပးပါ။ အင္တာနက္အရင္းအျမစ္မ်ားပိုရလိုပါကေအာက္ပါတို႔ကိုႏွိပ္ပါ-

ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ