print-logo2
A+ A-

กิตติคุณของพระเยซู | Gospel in Thai

pdf

พระวรสาร(พระกิตติคุณ)

–  โปรดอ่านต่อไปนี้

ปฐมกาล 1:1 ในเริ่มแรกนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินโลก
โรม 3:23 เหตุว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้า
ยอห์น 8:34 พระเยซูตรัสตอบเขาทั้งหลายว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ผู้ใดที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาป

พระเจ้าทรงสร้างเรา แต่เราไม่รู้จักพระองค์และแยกจากพระองค์เพราะความบาปดั้งเดิมของเรา ชีวิตที่ปราศจากพระเจ้าเป็นชีวิตที่ไม่มีความหมายและไม่มีจุดมุ่งหมาย ผล (ราคาที่จะจ่าย) ของความบาปของเราก็คือความตาย ทั้งตายทางกายภาพและตายทางจิตวิญญาณ ตายทางจิตวิญญาณหมายถึงการถูกแยกออกจากพระเจ้า ความตายทางเนื้อหนังก็คือการเสื่อมสลายทางกายของร่างกายเรา ถ้าเราตายในความบาปของเรา เราจะแยกออกจากพระเจ้าไปตลอดกาลและสิ้นสุดที่ในนรก วิธีที่เราสามารถป้องกันตนเองจากความผิดบาปของเราและกลับไปเดินตามพระเจ้าใด้นั้น เราไม่สามารถช่วยตัวเราใด้เพราะมันเป็นไปไม่ได้สำหรับคนบาปที่จะช่วยให้ตัวเอง พ้นจากความบาป(เช่นเดียวกับคนจมน้ำไม่สามารถช่วยตนเองใด้) ทั้งคนอื่น ๆ ก็ไม่สามารถช่วยเราใด้เพราะเราทุกคนมีบาป (คนจมน้ำคนหนึ่งไม่สามารถช่วยคนอื่นที่จมน้ำใด้ ทั้งสองคนต้องการให้ผู้อื่นช่วยเหลือ) เราต้องการคนที่ไม่มีบาป (ไม่จมน้ำ) ช่วยให้เรารอดจากความผิดบาปของเรา มีเพียงเฉพาะบุคคลที่ไม่มีความบาปสามารถช่วยเราใด้ เราสามารถหาคนที่ไม่มีความผิดบาปในโลกที่ทุกคนมีความบาป ใด้อย่างไร?

โรม 6:23 เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
ยอห์น 3:16 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมา เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์
มัทธิว 1:23 `ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และจะคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล ซึ่งแปลว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเรา’
ยอห์น 8:23 พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายมาจากเบื้องล่าง เรามาจากเบื้องบน ท่านเป็นของโลกนี้ เราไม่ได้เป็นของโลกนี้
มาระโก 1:11 แล้วมีพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจในท่านมาก”
ยอห์น 8:36 เหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรจะทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย ท่านก็จะเป็นไทยจริงๆ
ยอห์น 3:3 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้”
ยอห์น 1:12 แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ พระองค์ทรงประทานอำนาจให้เป็นบุตรของพระเจ้า คือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระองค์

พระเจ้าผู้สร้างเราและรักเรามาก ได้ให้แนวทางแก้ปัญหาให้เรา โดยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระเจ้าทรงส่งพระบุตรที่สุดรักเพียงพระองค์เดียว,คือ พระเยซูลงมาตายเพื่อไถ่บาปของเรา พระเยซูไม่มีความผิดบาปเพราะพระองค์ไม่ได้มาจากโลกนี้และในขณะที่พระองค์อยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงใด้ชัยชนะเหนือการล่อลวงของมารเพื่อให้หลงในความบาป ชีวิตบนโลกของพระเยซูเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าบนสวรรค์ พระเยซูรับเอาความผิดบาปทั้งหมดของเราและสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่โทษบาปบนไม้กางเขนเพื่อชำระความผิดบาปของเรา พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดของชีวิตเรา (พระเยซูสามารถช่วยเราเพราะพระองค์ไม่ได้จมน้ำตาย) จุดประสงค์ของพระเยซูที่ตายบนไม้กางเขนก็เพื่อชำระราคาและความผิดบาปของเราดังนั้นพระองค์จึงใด้เอาความผิดบาปของเราออกจากเราและกลับคืนความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเหมือนเดิม เรากลับมีชีวิตกลับคืนจากความตายฝ่ายวิญญาณ (การแยกจากพระเจ้า) โดยอำนาจของพระเจ้า ความสัมพันธ์ใหม่นี้เรียกว่าการเกิดอีกครั้ง การฟื้นฟูนี้เพื่อจุดประสงค์ของเราในการสร้างและการดำรงอยู่ของชีวิตและทำให้เรามีดำเนินชีวิตอย่างมีความหมายและมีจุดประสงค์ที่แท้จริง

ยอห์น 11:25 พระเยซูตรัสกับเธอว่า “เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่เชื่อในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก
โรม 6:9 เราทั้งหลายรู้อยู่ว่า พระคริสต์ที่ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากตายแล้วนั้นจะหาตายอีกไม่ ความตายหาครอบงำพระองค์ต่อไปไม่
กิจการ 2:24 พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระองค์คืนพระชนม์ ด้วยทรงกำจัดความเจ็บปวดแห่งความตายเสีย เพราะว่าความตายจะครอบงำพระองค์ไว้ไม่ได้
โรม 14:9 เพราะเหตุนี้เองพระคริสต์จึงได้ทรงสิ้นพระชนม์และได้ทรงเป็นขึ้นมาและทรงพระชนม์อีก เพื่อจะได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของทั้งคนตายและคนเป็น
กิจการ 1:11 สองคนนั้นกล่าวว่า “ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงยืนเขม้นดูฟ้าสวรรค์ พระเยซูองค์นี้ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้น จะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น”

อะไรคือหลักฐานที่แสดงว่าพระเยซูทรงเสียสละชีวิตเพื่อตายเพื่อไถ่บาปของเรา ก็คือการได้รับการยอมรับโดยพระเจ้าบนสวรรค์ หลักฐานก็คือการใด้ฟื้นคืนชีพของพระเยซูจากความตาย จากการฟื้นคืนชีพพิสูจน์ได้ว่าพระเยซูได้เอาชนะความตาย (หรืออีกนัยหนึ่ง  ความตายไม่มีอำนาจเหนือพระองค์) ดังนั้น, เพราะพระเยซูมีชีวิตเราก็สามารถมีชีวิตอยู่  ชีวิตของพระองค์ที่ดำรงอยู่ในเราทำให้เรามีชีวิต นอกจากนี้เนื่องจากพระองค์ฟื้นคืนชีพพระองค์จึงทรงมีชีวิตอยู่ในวันนี้

ยอห์น 5:24 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใดฟังคำของเราและเชื่อในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา ผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์ และไม่ถูกพิพากษา แต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว
ยอห์น 10:9 เราเป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเรา ผู้นั้นจะรอด และเขาจะเข้าออก แล้วจะพบอาหาร
ยอห์น 14:6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา
ยอห์น 8:24 เราจึงบอกท่านทั้งหลายว่า ท่านจะตายในการบาปของท่าน เพราะว่าถ้าท่านมิได้เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้น ท่านจะต้องตายในการบาปของตัว”
กิจการ 4:12 ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า”
โรม 10:13 เพราะว่า `ผู้ใดที่จะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด’
โรม 10:11 เพราะมีข้อพระคัมภีร์ว่า `ผู้ใดที่เชื่อในพระองค์นั้นก็จะไม่ได้รับความอับอาย’
โรม 2:11 เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเห็นแก่หน้าผู้ใดเลย
โรม 3:22 คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์สำหรับทุกคนและแก่ทุกคนที่เชื่อ เพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกัน
โรม 10:9 คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด

เราสามารถยกความผิดของเราออกและมีชีวิตใหม่ใด้อย่างไร เราทำใด้ก็โดยเชื่อในพระองค์ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของเรา ถ้าเรากลับใจจากความบาปของเราและทูลขอให้พระเยซูยกโทษให้และช่วยเรา, พระองค์ก็จะช่วยเรา พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ที่มาบนโลกใบนี้ที่จะตายเพื่อบาปของเรา ทุกคนในโลกที่เชื่อในพระองค์จะได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าได้รับการยกโทษจากความผิดของพวกเขา (และนรก) และได้รับชีวิตใหม่จากพระเจ้า พระเจ้าไม่ใด้แอบแฝงอยู่ที่ใด พระองค์ไม่ใด้รับอิทธิพลจากชุมชนใด ภาษาใด ร่ำรวยหรือยากจน เพศหญิง หรือเพศชาย หนุ่มหรือแก่ หรือรูปร่างหน้าตา ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ สารภาพความผิดบาปก็ใด้รับตวามรอด/ ต่อไปนี้เป็นคำอธิษฐานที่คุณสามารถอธิษฐานใด้ถ้าคุณตัดสินใจที่จะติดตามพระเยซู :
พระเจ้าในสวรรค์ขอขอบคุณพระองค์ที่ใด้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์, มาตายบนไม้กางเขน เพื่อลบความบาปของเรา เพื่อให้พ้นจากความบาปและมีชีวิตใหม่จากสวรรค์ ลูกสำนึกผิดและขอกลับใจเลือกทางเดินใหม่และขอจงอภัยโทษสำหรับความผิดของลูกด้วย ลูกเชื่อในพระเยซูและขอรับพระเยซูเป็นพระเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของลูกและโปรดช่วย และนำชีวิตของลูกที่พระองค์ประทานให้ให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ เอเมน

ถ้าท่านได้อธิษฐานข้างต้นขอให้ท่านอธิษฐานขอให้พระเจ้าสำแดงให้ท่านรู้ว่าคริสตจักรใดท่านควรไป  พูดคุยกับพระเจ้าในคำอธิษฐานเป็นประจำและพระเจ้าจะพูดกับท่าน ฟังเสียงของพระเจ้า พระเจ้าจะให้คำแนะนำ พระองค์ทรงรักท่านและจะดูแลท่าน ท่านสามารถวางใจในพระองค์ พระเจ้าไม่เคยให้ผู้ที่วางใจในพระองค์พบความล้มเหลว พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดี พระองค์สามารถเชื่อถือได้ ท่านสามารถพึ่งพาพระองค์ใด้สำหรับชีวิตของท่าน นำความต้องการของท่านมาทูลต่อพระพักษ์พระองค์ พระองค์ทรงใส่ใจคุณและจะอวยคุณ พระเจ้าตรัสว่า’ฉันจะไม่จากท่านไป และไม่ทอดทิ้งท่าน จงวางใจในพระเจ้า  ท่านจะใด้รับพระพรโดยทางพระเยซู
อ่านพระคัมภีร์เป็นประจำโดยเริ่มต้นจากหนังสือของจอห์น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่