print-logo2
A+ A-

ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੀ ਇੰਜੀਲ | Gospel in Punjabi

pdf

ਇੰਜੀਲ ਸੰਦੇਸ਼

–  ਕ੍ਰਿਪਾਪੂਰਵਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪੜੋ

ਜੇਨ 1:1 ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਰੋਮ 3:23 ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਾਪ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ
ਜੌਹਨ 8:34 ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਪਾਪ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ.

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ। ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਿਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਕਿ ਇਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ (ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ)। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ (ਇਕ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਆਦਮੀ ਦੂਸਰੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਦੋਨਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਜਰੂਰਤ ਹੈ)। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਗੁਨਾਹ-ਰਹਿਤ ਵਿਆਕਤੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਭਰਭੂਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਗੁਨਾਹ-ਰਹਿਤ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ।

ਰੋਮ 6::23 ਪਾਪ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ।
ਜੌਹਨ  3:16 ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਰਬਾਦ ਨਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣ। 
ਮੱਟ 1:23  ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਕ ਕੁਆਰੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਭਾਲੂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਇੰਮਾਨੁਅਲ  ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਵਿਚੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੋਡ ਵਿਦ ਅਸ।
ਜੌਹਨ  8:23 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ। ਤੁਸੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਮਾਰਕ 1:11 ਤਦ ਇਕ ਅਵਾਜ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਈ,ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ।
ਜੌਹਨ 8:36 ਤਦ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੁਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ।
ਜੌਹਨ 3:3 ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ।
ਜੌਹਨ 1:12 ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਆਪਣੇ ਅਪਾਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਤਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਯਿਸੂ ਗੁਨਾਹ-ਰਹਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ  ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਛਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ (ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆ)। ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਾਡਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੂਹਾਨੀ ਮੌਤ (ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਗੀ) ਰਾਹੀਂ ਅਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁਨਰਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੌਹਨ 11:25 ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਰੌਮ  6:9 ਮਸੀਹਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ।
ਐਕਟਸ 2:24 ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਥੇ ਰਹੇ।
ਰੋਮ 14:9 ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜੀਅ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਕਟਸ1:11 ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗਲੀਲ  ਦੇ ਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ ? ਇਹ ਉਹੀ ਯੀਸ਼ੁ ਹੈਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀ ਉਸਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।

ਇਸਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ (ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਮੌਤ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ)। ਹੁਣ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜੌਹਨ 5:24  ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵਲੋਂ ਪਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੌਹਨ 10:9 ਮੈਂ ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਬੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਲੱਭ ਸਕੇਗਾ।
ਜੌਹਨ 14:6 ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ,ਮੈਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੌਹਨ 8:24 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਉਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਉਗੇ।
ਐਕਟਸ 4:12 ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਰੋਮ 10:13  “ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇਗਾ ਬੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੇ ਲਈ
ਰੋਮ 10:11 ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਸਾਰ, “ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਰੋਮ 2:11 ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਰੋਮ 3:22 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾਯੀਸ਼ੁ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੋਮ 10:9 ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਮੂਹੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਬੱਚ ਜਾਵੋਗੇ।

ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀ ਇਹ ਨਵਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੇ ਢੰਗਾ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ (ਅਤੇ ਨਰਕ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਮੀਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਜਵਾਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਵੱਖਰਤਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ:

ਹੇ ! ਸਵਰਗ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਡਾ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁਤਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਮਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖਦਾਇਕ ਜੀਵ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਕਰ ਤੁਸੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ ਕਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣੋ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੁਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਦੇ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗੇਗਾ।” ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਬਾਈਬਲ ਹਰ ਰੋਜ ਪੜੋ, ਜੌਹਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਂਟ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ, ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.