print-logo2
A+ A-

गोस्पेल ईशु मसीह | Gospel in Sanskrit

pdf

गोस्पेलस्य संदेश

–  कृपया निम्नांकितं  पठतु

जीएन.1.1 आदौ ईश्वर: स्वर्गम् मर्त्यलोकं च  अरचयत् ।
रोम 3.23 सर्वे  पापयुक्त: पतित: च य: ईश्वरस्य  महिमा पातयति ।
जॉन 8.34 ईशु: तम्  उत्तरवति,  “पूर्ण आश्वस्तरूपेण अहम् त्वाम् वदति, किञ्चित्  जना: पापम् स्वीकुर्वन्ति, परञ्च किञ्चित्  दास: । “

परेश्वर: अस्मान् अरचयत् किन्तु वयं तम्  न स्मराम:। अस्माकम् पापयुक्त:  प्रकृति: वर्तते  एतत् कारणात् वयं ईश्वरात् विमुख: । अस्माकम्  जीवनं ईश्वरं विना निरर्थक: निष्फल: च। अस्माकम् पापस्य परिणाम: मृत्यु: भौतिक आध्यात्मिक उभौ ।  आध्यात्मिक  मृत्यो: तात्पर्य: ईश्वरात् विमुख: भवति । भौतिक शारीरिक  मृत्यु: शरीरस्य क्षय:।

यदि वयं  पापयुक्त: मृत्युं प्राप्यते  तर्हि  वयं अनन्तकालपर्यन्तं  ईश्वरात् विमुख: नरके पतिष्याम: । वयं केन विधिना अस्मान् पापात् निवारयाम: ईश्वरं प्रतिगच्छाम:। वयं अस्मान् रक्षणं न शक्यते कारणं  स्पष्टं यत् वयं पापपूर्ण:  मानवा: स्व रक्षणं असंभवं ।   अन्य: कोऽपि अस्माकम् रक्षणं  न करिष्यन्ति कारणं यत् वयं  सर्वे जना: पापपूर्ण:। य: निष्पाप: जन: स: केवलं पापात् रक्षणकार्ये समर्थ: । केवलं पापाविहीन: जन: अस्मान् रक्षयति । केन प्रकारेण निष्पापजन: प्राप्यते अस्मिन् पापपूर्णे संसारे । यत्र सर्वत्र पाप: पापकर्त्तार: विद्यमान: ।

रोम  6.23 पापस्य पारिश्रमिक: मृत्यु:। किन्तु  ईश्वरस्य : उपहार: अनन्त जीवन काले ईशु: अस्माकम्   भगवान: ।
जॉन 3.16 ईश्वर: विश्वं   प्रेमं करोति  यत् स:  पुत्रस्य जनक:। कोऽपि   ईश्वरं   विश्वासं करोति  न विनश्यति  बल्कि  चिरजीविन: भवतु ।
मैट  1.23 पश्यतु, कुमारी कन्या  नवजातेन सह  पुत्ररूपेण  तं वहति । जना: तं शिशुम् कथयिष्यन्ति  “अमानवीय:” यस्य तात्पर्य:  ईश्वर: केवलं सहायकं।
जॉन  8.23  स: तान् अवदत् ” त्वं पठनात्  अहं ऊर्ध्वात्। त्वं  अस्य संसारस्य अहं अस्य संसारस्य न अस्मि ।
मार्क 1.11 तदा स्वर्गात् एकं ध्वनिम् आगत:, “त्वम् मम प्रियो पुत्र:, यस्मिन् अहं अति प्रसन्न:।”
जॉन 8.36 अतेव यदि पुत्र: त्वाम् स्वतन्त्र: करोति, त्वम् वस्तुत: स्वतन्त्र:
जॉन 3.3 ईशु: उत्तरं  अददात्  अकथयत्  तम्, “अति आश्वस्तं, अहं त्वाम् तदाभि, यदि नास्ति एको पुन: जनयति, स: ईश्वरस्य सत्तां शासनं वा न पश्यति ।
जॉन 1.12 किन्तु बहव: तम् ईश्वरं  अप्राप्नोत् यत् स: अधिकारं प्रदत्तं जना: तस्य ईश्वरस्य शिशव: सन्ति ये जना: तस्य नामे विश्वासं कुर्वन्ति ।

ईश्वर: य: अस्मान् अरचयत् अस्मान् अति प्रेमं  प्रदर्शयति च निराकरणं अददात् तस्य प्रगाढं प्रेमं अस्मान् प्रति । स: निज पुत्रं ईशुं  अप्रेषयत् अस्माकम् पाप विनाशाय । ईशु: पापरहित: किम् यत्  स: संसारात् नास्ति। यदा स: पापाकृति: प्रेतं वशी कृत:। तस्य जीवन: स्वर्गे प्रसन्न: कृत:। ईशु: अस्माकम्  पापान् अगृहणात्  पापकारणात् मृत्यु क्रुसे प्राप्त: स: अस्माकम् जीवन रक्षक:। ईशो: क्रुसे मरणं अस्माकम् पापेभ्य: मूल्य: भुगतानं । अतेव वयम् पापम् निवारयाम: तथा: च विच्छिन्नं  सम्बन्धं ईश्वरात्  पुन: स्थापयाम:। वयम् आध्यात्मिक जीवनात् जीवनं प्राप्यते य: ईश्वरस्य शक्ति:। इदं नवीनं शक्तिं पुनर्जन्म इति कथ्यते। अस्माकम् लक्ष्यं निर्माणस्य अस्तित्वस्य पुन: संचयनम्। इदं अस्माकम् वास्तविक तात्पर्य: जीवनाय लक्ष्यं ।

जॉन 11.25 ईशु: तम् अवदत्, “अहं पुनर्जीवनं जीवनं च । य: माम् विश्वासं करोति यद्यपि स: मृत्युं प्राप्नोति तथापि स: जीवितं।
रोम 6.9 इदं विद्यते ईशु: मृत्योपरि नास्ति मृत:। मृत्यु: सर्वोपरि नास्ति प्रभुत्वं सर्वोपरि।
एक्ट्स  2.24 ईश्वर: यम् उत्थापयति स्म मृत्यु कष्टात् पीडित: किम्  यत्  स: एतत् प्रकारेण हस्तगतं।
रोम 14.9 अयं परिणामाय ईशु: मृत: पुनर्जीवित: च पुन: जीवति।  अतेक्स: मृत्यो: जीवनस्य च अधिपति:।
एक्ट्स 1.11 योऽपि  अवदत्, “गैलिली’ स्य जना: किमर्थम् स्वर्गोपरि निरन्तरं पश्यति ? अयं ईशुं समम् य: स्वर्गे स्थापित तादृशं भवान् स्वर्गे लक्षित:।

किम् प्रभावं यत् ईशो: बलिदानं अस्माकम् पापाय मृत्युं गत: य: स्वर्गे ईश्वरेण स्वीकृत:। मृत्युना मृत्योत्थान्स्य प्रमाण: ईश्वरेण  मृत्योत्थानेन पुष्ट:। इदं सिद्धं यत् ईशु: मृत्युं वशीकृत:। अन्यरूपेण मृत्यु: तस्योपरि शक्तिहीन:। अतेव ईशु: जीवितं, जीवनं समर्थमपि। तस्य जीवनं अस्माकम् जीवनं ददाति। तस्य पुन: जीवनं अद्यापि जीवनं ददाति।

जॉन  5.24 पूर्ण आश्वस्त, अहं त्वां कथयति, स: य: माम् श्रृणोति विश्वसिति  तस्मिन्, य: माम् प्रेषयति चिरजीवनं ददाति, परन्तु निर्णये न आयाति   जीवनस्य मृत्यु पाशात् गत:।
जॉन 10.9 अहं  द्वार कपाट: यदि कोऽपि मया प्रविशति, स: सुरक्षित: अन्तरे वा वाह्ये गामिष्यति ग्रास: प्राप्नोति।
जॉन 14.6 ईशु: तम् अवदत्, ”  “अहं सत्यस्य जीवनस्य च मार्ग:। कोऽपि नास्ति य: जनकं समीपं आयाति मम अतिरिक्तम् ।
जॉन 8.24 अतेव अहं अवदत् यत्  त्वं  निज पापेषु मरिष्यसि। यदि न विश्वसिति  यत् अहं, त्वं, स: च निज पापेषु मरिष्यन्ति।
एक्ट्स 4.12 अन्येऽपि मोक्ष: नास्ति, अन्ये नास्ति तले स्वर्ग:। मानव: मध्ये य: कोऽपि  स्थित: सुरक्षितं करणीयं।
रोम 10.13 य: अधिपति  कोऽपि  नाम्ना संबोधितं सुरक्षितं भविष्यति।
रोम 10.11 धर्मग्रन्थं प्रतिकथयति, “य: कोऽपि तम् विश्वसिति, स: लज्जाविहीन: भवति।
रोम 2.11 ईश्वरेण कोऽपि पक्षपात: नास्ति।
रोम  3.22 ईशु: ईश्वरस्य विश्वसनीयता मन्यते। स: सर्वान् प्रति सर्वेषु विश्वसिति। कोऽपि मतभेद: नास्ति।
रोम 10.9 यदि भवान् स्व मुखेन दोषं स्वीकरोति, निजहृदये विश्वासं करोति, यत् ईश्वर: तम्  उत्थापयति मृत्यु पाशात् तर्हि त्वं अपि सुरक्षित:।

अस्माकम् पापन् केन प्रकारेण निष्कासित: तथा च वयम् नवजीवनं  प्राप्नुम:? इदं विश्वासं ईशो: सदृशं अस्माकम् अधिपति: रक्षक: च ।यदि वयम् निज पापपूर्ण मार्गं प्रति पश्चातापं कुर्म: तथा च ईशुं स्मराम: त्रुटिं प्रति अस्मान्  निवारयाम:। स: ईदृशं करिष्यति। ईशु: ईश्वरस्य पुत्र: य: संसारे अवतरित: अस्माकम् पापाय मृत्युं प्रति। अस्मिन् भूतले एकोऽपि अस्ति य: तम् प्रति विश्वसिति स: ईश्वरेण क्षमाम् प्राप्स्यते। स: पापात् सुरिक्षत: तथा ईश्वरेण नवजीवनं प्राप्नोति। ईश्वर: पक्षपातं न प्रदर्शयति। स: अप्रभावित: नागरिकेण यत्र निवसति, भावबोधक भाषया, धनिकेन निर्धेनेन वा स्त्रिय: पुरुष: वा:, नवयुवक: वृद्ध: वा, अन्येऽपि शारीरिक विभिन्नतां। प्रत्येक: य: ईशुं विश्वासं करोति यदि त्वं निश्चयतु ईशो: अनुयायी:।

ईश्वर: स्वर्गे, ईशुम् एकमात्र पुत्रं प्रेषणाय धन्यवाद:य: मम पापाय मृत्युं प्राप्यते यत् अहं सुरक्षितो तथा च स्वर्गात् नवजीवनं प्राप्यते। अहं निजमार्गस्य पश्चाताप: तथा:  च निज पापन् प्रति क्षमा प्रार्थनां करोमि अहं ईशुं प्रति विश्वासं प्रदर्शयति तथा च अधिपति: रक्षक: सदृशं मन्यते।  सहायतां कुरु, मार्गं प्रदर्शयतु आनन्दमय जीवनाय अस्मिन् नवजीवने यम् माम् ददाति ! तथास्तु।

यदि त्वं प्रार्थानां पूरित: उपर्युक्तं तर्हि पूजागृहं गिरिजाघारं गच्छतु। ईश्वरं वदतु प्रर्थानाश्लोके नित्यं तथा ईश्वर: त्वां वदिष्यति। श्रृणोतु  ईशस्य संदेशवार्णांम्।  ईश्वर: संरक्षक: मार्गदर्शक: अस्ति। स: त्वां स्निह्यति, तथा च रक्षां करिष्यति। त्वं तम् प्रति विश्वसिति। स: कदापि  असफलं नास्ति य: विश्वासिति। ईश्वर: शोभन: ईश्वर। स: सदा विश्वास्पात्र:। त्वं तस्योपरि निर्भरं भवसि जीवनाय। प्रकटयतु निज आवश्यकता तस्य समक्षं। स: त्वां रक्षति तथा आशीर्वादं वदति। ईश्वर: वदतिस्म, “अहं कदापि त्वां त्यागम् न करिष्यामि, न त्यजामि। ईश्वरे न्यास:। ईशो: माध्यमेन आशीर्वादं अवदत्।

बाईबिल प्रतिदिनं पठतु, जॉनस्य पुस्तकात् प्रारभ्यताम्। अधिकं क्षैतिजिकम् उपकारणाय अत्र क्लिकं क्रियताम्