print-logo2
A+ A-

इंजील यीशु मसीह | Gospel in Santali

pdf

नापाय खोबोर / सान्देस

–  दायाकाते लातार रेयाक् पाड़हाव मे

जेन 1:1 एतोहोप् रे इसोर दो सेरमा आर धारतीय सिरजाव केदा।
रोम 3:23 इसोराक् मोरमो कोम ते आर जोतो होड़ बोन काय (पाप) आकादा।
जॉन 8:34 यीशु दो उनीय तेलावादिया, ‘’बाड़ती पातियावाते इञ आमिञ मेन दाड़ेयामा, जाहाँय गे रिका काय रेन काय दास कानाय।‘’ 

इसोर दो आबोय बेनाव आकात् बोना, मेनखान आबो उनी बाबोन बाडायेया आर आबोवाक् पाप रेयाक् सोभाब ते उनी ठेन खोन साहा गेयाबोन। इसोर बेगोर ते आबोवाक् जियोन रेयाक् जाहाँन माने बानुक्आ आर जाहाँन जोस बानुक्आ। आबोवाक् पाप (गोनोङ ते) ओजेते आध्यात्मिक आर होड़मो बानार लेकाते बोन गुजुक् काना। आध्यात्मिक गुजुक् रेयाक् माने काना जे इसोर सेच् खोन एम बेगारोक् काना हाँक्, होड़मो गोच् होड़मो लाँबाक् काना। जुदी आबो आबोवाक् पाप रे गे बोन गुजुक् काना आबो जाव लागित् इसोर सेच् खोन जुदाक् कानाबोन आर नोरोक् रे बोन सेनोक्आ। आबो निजाक् पाप खोन चेकातेबोन बाञ्चाव दाड़ेयाक्आ आर इसोर लागित् बोन रुवाड़ा? आबो दो बाङ निज बाञ्चाक् लागित् चेदाक् जे नोवाँ मित् पापी होड़ आच् बाञ्चाक् (एकेन मित डुबुजोक् होड़ लेका आच् ते बाय बाञ्चाव दाड़ेयाक्आ) लागित् सोमभोब बानुक्आ। बाङ दो एटाक् को बोन बाञ्चाव दाड़ेयाकोवा चेदाक् जे आबो जोतो बोन पापी गेया (मित् डुबुजोक् होड़ एटाक् डुबुजोक् होड़ बानार लाकती जानिच् गोपोड़ो कातेन बाकिन बाञ्चाव दाड़ेयाक्आ)। दाड़ेयाक् आकिन मित् होड़ जाहाँय बाकिन पाप आकादा (डुबुजोक्) लाकती मेनाक्आ आबो आबोवाक् पाप खोन बाञ्चाव बेगोर ते गे लाकती काना। एकेन बे काय होड़ आबोय बाञ्चाव दाड़ेयाबोना। चेत् लेका मित् पापी दुनिया रे मित् बे काय होड़ जाहाँ रे जोतो को पाप आकादा सेन्दराय लागित् ते?

रोम 6:23 चेदाक् जे काय रेयाक् कुड़ाय दो गोच् काना, मेनखान इसोराक् सिरपा यीशु मसीह रे बेमुचात् जियोन आबोरेन परभू कानाय।
जॉन 3:16 इसोर धारती नुनाक् ए दुलाड़ेत् ताहेंकाना जे उनी आच् रेन होपोन ए एमेना, जे जाहाँय को गे उनी रे पातियाउ बाङ नोस्टो लाकतीया चेदाक् जे सिरा जियोन कानाय।
मेट्ट 1:23 ‘’नाजेर रे, कुवाँरो गिदरा को गे को दोहोकोवा आर मित् होपोन साहाव, आर उनीयाक् ञुतुम इम्मानुअल ए ञुमिया’’ जाहाँटाक् ए तोरजोमा केदा ‘’इसोर इञ साँवते’’
जॉन 8:23 आर उनी उनीय मेतादिया, ‘’आम लातार खोन कानाम, इञ चेतान खोन कानाञ आम नोवाँ दुनिया रेन कानाम, इञ नोवाँ दुनिया रेन बाङ कानाय।‘’
मार्क 1:11 उनरे सोरोग खोन मित् आड़ाङ हेच् एना, ‘’आम इञरेन दुलाड़ होपोन कानाम, जाहाँते इञ भागे लेका ते रासका मिनाञा।‘’
जॉन 8:36 ओनाइयाते जुदी बेटा आम एकायेत् काना , आम सारी रे इका कामा।
जॉन 3:3 यीशु दो तेलाय एमादेया आर उनीय मेतादेया, ‘’जोतो खोन पातियाववसालाक् इञ आमिञ मेताम काना, जाहाँ तिन हाबिच दोसार आरहो बाय ओमोनोक् काना, उनी इसोराक् राज बाय ञेल दाड़ेयाक्आ’’
जॉन 1:12 मेनखान आच् रुप रे उनीम ञाम दाड़ेयाया, उनी उनीय ठीक गेय एम आकाना इसोर रेन गिदरा बेनाक् लागित्, जाहाँय उनीयाक् ञुतुम रे पातियाउ मेनाक्आ।

इसोर, जाहाँय दो आबोय बेनाव आकत् बोना आर आबो आडी बाड़तीय दुलाड़ेत् बोना आबो उपाय ए एम आकात् बोना। उनी आबो लागित् आडी दुलाड़ खोन बाहरे कातेच् आच् रेन होपोन, यीशुय कोल केदेया, आबोवाक् पाप लागित् ए गोच् एना। यीशु बे काय गेयाय चेदाक् जे उनी धारती रेन बाङ कानाय, आर, मेताक् मे धारती रे, सायतानाक् पाप लालोच् ते हेच् आकाना। उनीयाक् जियोन सोरोग रे इसोराक् दाया काना। यीशु दो आबोवाक् पापकोय हाताव केदा आर आबोवाक् पापको लागित् क्रुस रेय गोच् एना। उनी आबोवाक् जियोन रेन बाबाञ्चाविच् कानाय (यीशु दो आबो वाञ्चाव रे सोमोल मेनाया चेदाक् जे उनी बाय डुबुच आकाना तेहेना)। यीशुवाक् क्रुस रे गुजुक् रेयाक् जोस दो काना आबोवाक् पापको रेयाक् गोनोङ ए एम केदा आर, ओनाते, आबो ठेच् खोन आबोवाक् पापको साहा लागित् आर इसोर सालाक् रापुत् आकान नाड़जोड़ जोड़ाव लागित। आबो इसोराक् दाड़े दाराय ते आध्यात्मिक गोच् (इसोर सेच् खोन बेगार) खोन जिवादोक् मे। मेनदाड़ेयाक्आ जे नोवाँ नावाँ सागाई दोहड़ा सिरजाव दाड़ेयाक्आ। नोवाँ आबो गाड़हाव आर मेनाक् आबोवाक् जोस लागित् सोमोल लागित् आर  मुल माने आर जिवात रेयाक् जोस ए एमोक् काना।

जॉन 11:25 यीशु दो उनीय मेतादेया, ‘’इञ राकाप् आरो आर जियोन कानाञ। जाहाँय उनी इञ रे पातियाक् आय एन्तेच् उनीय गोच् दाड़ेयाक्आ, उनी जिवात् ए ताहेना।‘’
रोम 6:9 बाडाय लागित् मसीह ओकोय कानाय, गोच् आकान खोन ए जिवात् आकाना, जाहाँय को गोच् काना। नित् गुजुक् रेय कोबोज केदा।
एक्टस 2:24 परमेसोर दोय राकाप् केदा, हियाखालास काते गुजुक् रेयाक् हासो, चेदाक् जे नोवाँ हुय दाड़ेयाक्आ जे उनी नोवाँ दाराय ते ओराम बाङ लाकती ताहेकाना।
रोम 14:9 नोवाँ मुचात् लागित् ते मसीह गोच् एनाय आर गुलाब आर दोहड़ते जिवात् ताहेंकाना, उनी बानार गोच् किन परभु आर ताहेन रेयाक् हुय दाड़ेयाक्आ।
एक्टस 1:11 ओकोय मेन आकादा, ‘’होड़ाक् गलीली, आम सोरोग रे बिरदा लागित् चेदाक् एम तेंगोवाकाना? नुय उनी यीशु कानाय, जाहाँय आम ठेच् खोन सोरोग रे हाताव आकान ताहेंकानाय, खान आयमा लेका तेम हिजुक्आ उनीय ञेल लेत् मेया ओनाते सोरोग रे सेनोक् मे।‘’

चेत् साबुत् काना जे आबोवाक् पापको लागित् यीशु गुजुक् रेयाक् आलाय परमेसोर दाराय ते सोरोग रे सिकार आकाना?  साबुत् यीशुय गोच् तायोम परमेसोर सेच् खोन जिवात् रुवाड़ आकानाय, जिवात रुवाड़ दारायते, नोवाँ साबितोक् आकाना जे यीशु दो गुजुक् दोय साहा आकादा ( से दोसार साबाद ते गुजुक् उनी रे जाहाँन दाड़े काना)। नित्, ओनाते, चेदाक् जे यीशु जियोन कानाय, आबो हों बोन ताहेंदाड़ेयाक्आ। आबो रे उनीयाक् जियोन आबो जियोन एमा बोन काना। ओना छाडा ते, चेदाक् जे उनी जिवात् रुवाड़ेना, उनी जिवात् मेनाया तिहिञ।

जॉन 5:24 ‘’जोतो खोन पातियाउ सालाक्, इञ आमिञ मेताम काना, उनी जाहाँय इञाक् साबाद ए आञ्जोमेदा आर ओनारेय पातियाउ जाहाँय कोल आकादिञाय इञ रे सिरा जियोन काना, आर गोटा रे सुही बाङ हेच् आकाना, मेन खान जियोन रे गुजुक् दोय पारोम आकादेयाय।‘’
जॉन 10:9 इञ दुवार कानाञ, जुदी जाहाँय इञाक् दुवार ए बोलोक्आ, उनी बाञ्चाक्आय, आर इञ आर बाहरे सेनोक् मे आतिञ जायगा ञामोक्आ।
जॉन 14:6 यीशु दो उनीय मेतादेया, इञ होर कानाञ, सारी आर जियोन। जाहाँय गे इञ दाराय ते जाहाँय आपा लागित् हिजुक् कानाय।
जॉन 8:24 ‘’ओनाते इञ आमिञ मेताम काना जे आम आमाक् पापको रेम गुजुक्आ, आम पातियाक् लागित् ते दो बाङ काना जे इञ उनी कानाय, आम आमाक् पापको रेम गुजुक्आ।‘’
एक्टस 4:12 ‘’आर बाङ दो जाहाँय ठेच् उपाय मेनाक्आ, सोरोग लागित् ते जाहाँय एटाक् होड़ाक् ञुतुम को लागित् मेनाक्आ जाहाँय दाराय ते बाञ्चाव लाकती काना ताला रे एम आकाना।‘’
रोम 10:13 जाहाँय गे ‘’यहोवा ञुतुम ए ञुम बाञ्चाव लागित् तेय ञुमा।‘’
रोम 10:11 इंजिल लागित् मेन आकाना, ‘’जाहाँय गे उनी रेय पातियाक् आय लाजाव काथा बाय दोहोया।‘’
रोम 2:11 इसोर लागित् जाहाँन टाना-टानी दो बाङ हुयुक्आ
रोम 3:22 नोण्डे हाबिच् जे परमेसोराक् धोरोमान यीशु मसीह रे पातियाउ रेयाक् दाराय ते, जोतो को लागित् आर जोतो कोवाक् पातियाउ रे। ओण्डे लागित जाहाँ तोरोतोम दो बानुक्आ।
रोम 10:9 जे जुदी आम आमाक् मुठान परभु यीशु सालाक् ए सिकार आर आयाक् रिदाय खोन परमेसोर दो उनी गोच् आकान होड़ ताला खोन ए बेरेत् आकादेया रे पातियाक् कानाञ, खान आमेम बाञ्चाव दाड़ेयाक्आ।

आबोवाक् पापको चेते लेकाते साहा दाड़ेयाक्आ आर नोवाँ नावाँ जियोन ञाम दाड़ेयाक्आ? आबो रेन परभु आर इक्‌कायिच् लेकाते यीशु रे पातियाउ कातेन ञाम दाड़ेयाक्आ। जुदी आबो आबोवाक् पाप रेयाक् भेद रे पाचताव आर यीशु होहोवाय खान इका काले मे आर आबो बाञ्चाव ए हिजुक्आ, नोवाँ उनीय कामीया। यीशु इसोर रेन होपोन कानाय जाहाँय धारती लागित् ए हेच् लेना आबोवाक् पाप लागित् ए गोच् एना। धारती रे जाहाँय गे उनी रे आयाक् पातियाउ दोहो कातेन इसोर ठेन खोन इकाय ञामा, (आर नोरोक) आयाक् पाप खोन ए बाञ्चाव आर इसोर सेच् खोन नावाँ जियोन ए ञामा। इसोर जाहाँय चेत् रे गे एकराँड़ा बाय उदुगा। उनी खोन पोरभाव ताला बानुया इञ लेखाया, इञ पारसी तेञ काथाया, किसाँड़ से रेगेच्, हेरेल से मायजिउ, जुवान से हाड़ाम से जाहाँय गे एटाक् होड़मो भेनेगार लेकाते। जाहाँय गे पातियाक् आय आर यीशुय बाञ्चावेया। लातार रेयाक् नेहोर काना जे आम जुदी आम यीशुम बातावे रेयाक् एम गोटाय नेहोर दाड़ेयाक्आम।

सोरोग रे इसोर , आम आमरेन होपोन, यीशु, कोल कातेन इञाक् पाप खोन आर एम बाञ्चाव केदिञा सोरोग खोन नावाँ जियोन लागित् गोच् कातेन हो थुम सारहाव। इञ इञाक् लेकाते पाचताव आर इञाक् पापको लागित् इकाञ कोय काना। इञ इञरेन परभु आर इक्‌कायिच् लेकाते यीशुञ ञाम केदेया आर यीशु रेञ पातियाक् काना। इञ गोड़ोवाञ मे आर इञ बातलाविञ लागित् आम नोवाँ नावाँ जियोन रे मित् जियोन गिराबासोक् काना जे आमेम इमाञ काना, आमीन।

जुदी आम चेतान रेयाक् नेहोर  बेनाव आकादा, इसोर ठेच् कुली ञेल लागित् चर्च सेनोक् मे। नेहोर रे इसोर लागित् जाव गे गालमाराक् मे आर इसोर आम लागित् ए गालमाराक्आ। इसोराक् आड़ाङ आञ्जोम मे। इसोर होर डाहार ए उदुक् आमा। उनी आमे दुलाड़ेत् मेया आर आमाक् दिसाय दोहोयेत् काना। आम उनी रेम पातियाउ दाड़ेयाक्आ। उनी तिस हो बाय ओसोफोलोक्आ जाहाँय उनी रे पातियाक् कानाय। इसोर मित् भागे परमेसोर कानाय। उनी रे पातियाउ दाड़ेकेया। आम आमाक् जियोन लागित् उनी रेम भोरसा दाड़ेयाक्आ। उनी पाहिल आमाक् लाकती को लायायमे। उनी आम लागित् सोनतोर मेनाया आर आम आसीस ए एमामा। परमेसोर ए मेन आकादा, इञ आम तिस हों बाञ बागी दाड़ेयामा आर बागी कातेन ओका तेगे बाञ सेनोक्आ। इसोर लागित् पातियाक् मे। यीशुवाक् दाराय ते बारफायोक् मे।

बाइबिल जावगे पाड़हाक् मे, जॉनाक् पुथी खोन एहोबमे। बाड़ती इंटरनेट साधोन को लागित् नोण्डे क्लिक मे