print-logo2
A+ A-

Ευαγγέλιο του Ιησού | Gospel in Greek

pdf

Μήνυμα Ευαγγέλιο

–  Παρακαλώ διαβάστε το παρακάτω:

γένεση 1:1 ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:23 πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:34 Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας

Ο Θεός μας δημιούργησε, αλλά εμείς δεν τον γνωρίζουμε και χωρίζουμαι  από Εκείνον, λόγω της αμαρτωλής φύσης μας. Οι ζωές μας χωρίς το Θεό δεν έχουν κανένα νόημα και  σκοπό. Το αποτέλεσμα (τιμή για να πληρώσουμε) της αμαρτίας μας είναι ο θάνατος, τόσο πνευματικος και σωματικος. Πνευματικός θάνατος σημαίνει χωρισμό από τον Θεό. Φυσικός θάνατος είναι η διάσπαση του σώματος. Αν πεθάνουμε στην αμαρτία μας, θα είμαστε αιώνια χωρισμένοι από το Θεό και θα καταλξουμε στην κόλαση. Πώς μπορούμε να σωθσουμε του εαυτους μας  από τις αμαρτίες μας και να επιστρέψουμε στο Θεό; Δεν μπορούμε να σωσουμε τους εαυτους μας, διότι δεν είναι δυνατόν ένας αμαρτωλός να σωσει τον εαυτο του (ακριβώς όπως ένας  πνίγμενος ανθροπος δεν μπορεί να σωσει τον εαυτο του). Ουτε οι άλλοι μπορουν να μας σώσουν , διοτη  όλοι είμαστε αμαρτωλοί (ένα πρόσωπο που πνίγεται δεν μπορεί να σώσει ένα άλλο πρόσωπο που πνίγεται, και οι δύο εχουν αναγκη για βοηθήσει ). Χρειαζόμαστε κάποιον που είναι χωρίς αμαρτία (δεν πνίγεται) για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας. Μόνο ενα  αναμάρτητο άτομο μπορεί να μας σώσει. Πώς να βρείτε μια αναμάρτητο πρόσωπο σε ένα αμαρτωλό κόσμο, όπου όλοι έχουν αμαρτήσει;

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:23 τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:16 Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν ⸀υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον
ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:23 Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ· ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ’ ἡμῶν ὁ θεός
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:23 καὶ ⸀ἔλεγεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί· ὑμεῖς ἐκ ⸂τούτου τοῦ κόσμου⸃ ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1:11 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν· Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ⸀σοὶ εὐδόκησα
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:36 ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:3 ⸀ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,

Ο Θεός, ο οποίος μας δημιούργησε και μας αγαπάει πολύ, μας έδωσε τη λύση. Από την απέραντη αγάπη Του για μας έστειλε τον μοναδικο Υιό Του, τον Ιησού, να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς είναι αναμάρτητος γιατί δεν είναι από αυτον τον κόσμο, και ενώ  ηταν στη γη, νίκησε τον πειρασμό του διαβόλου προς την  αμαρτία. Η ζωή του ευχαριστούσε τον Θεό στον ουρανό. Ο Ιησούς πήρε τις αμαρτίες μας και πέθανε στο σταυρό για τις αμαρτίες μας. Αυτός είναι ο σωτήρας της ζωής μας (ο Ιησούς είναι σε θέση να μας σώσει, επειδή δεν ειναι πνιγμενος). Ο σκοπός του Ιησού να πεθαίνει στο σταυρό είναι να πληρώσει το τίμημα για τις αμαρτίες μας και, κατά συνέπεια, να παρει  τις αμαρτίες  απο μας και να αποκαταστήσει τη σπασμενη  σχέση μας με τον Θεό. Ερχόμαστε στη ζωή από  πνευματικό θανατο (χωρισμός από το Θεό), μέσα από τη δύναμη του Θεού. Αυτη η νεα σχεση ονομασετε Αναγενιση. Αυτό μας επαναφέρει στο σκοπό μας, της δημιουργίας και της ύπαρξης και, μας δίνει πραγματικό νόημα και σκοπό για να ζησουμε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:25 εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται,
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:9 εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνῄσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:24 ὃν ὁ θεὸς ἀνέστησεν λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου, καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ’ αὐτοῦ·
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:9 εἰς τοῦτο γὰρ ⸀Χριστὸς ⸀ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1:11 οἳ καὶ εἶπαν· Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ⸀βλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναλημφθεὶς ἀφ’ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν

Ποια είναι η απόδειξη ότι η θυσία του Ιησού να πεθανει για τις αμαρτίες μας έγινε δεκτή από τον Θεό στον ουρανό; Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι η ανάσταση του Ιησού από το θάνατο από τον Θεό. Με την ανάσταση, αποδεικνύεται ότι ο Ιησούς έχει ξεπεράσει τον θάνατο (ή, με άλλα λόγια, ο θάνατος δεν έχει εξουσία πάνω του). Ετσι , λοιπόν, επειδή ο Ιησούς Ζει, μπορούμε να ζήσουμε και εμεις επίσης. Η ζωή του μας δίνει ζωή. Επίσης, επειδή αναστήθηκε, είναι ζωντανός σήμερα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:24 Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν.
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:9 ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι’ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εὑρήσει
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:6 λέγει αὐτῷ ⸀ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:24 εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 4:12 καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία, ⸀οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ⸂ὑπὸ τὸν οὐρανὸν⸃ τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς.
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 10:13 Πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 10:11 λέγει γὰρ ἡ γραφή· Πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 2:11 οὐ γάρ ἐστιν προσωπολημψία παρὰ τῷ θεῷ.
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:22 δικαιοσύνη δὲ θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ⸀πάντας τοὺς πιστεύοντας, οὐ γάρ ἐστιν διαστολή
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 10:9 ὅτι ἐὰν ⸀ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί ⸀σου κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ

Πώς μπορουν οι  αμαρτίες μας να αφαιρεθούν και να λάβουμε αυτή τη νέα ζωή; Με την πίστη μας  στον Ιησού ως Κύριό και Σωτήρα μας. Αν μετανοήσουμε για τους αμαρτωλους  μας τροπους και να καλέσουμε τον Ιησού για να μας συγχωρήσει και να μας σώσει,Αυτος  θα το κάνει. Ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού που ήρθε στον κόσμο για να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Οποιοσδήποτε στη γη που εχει πιστη  σ ‘αυτόν θα λάβει συγχώρεση από τον Θεό, να σωθει από τις αμαρτίες τους (και κόλαση) και να λαμβάνει τη  νέα ζωή από το Θεό. Ο Θεός δεν δείχνει μεροληψίας. Δεν επηρεάζεται από τον νομό στον οποίο ζούμε, τη γλώσσα μας, αν εισαι πλούσιος ή φτωχός, άνδρας ή γυναίκα, νέος και ηλικιωμένος, ή οποιαδήποτε άλλη φυσική διαφορα. Όλοι όσοι πιστεύουνε  και ομολογούνε στον Ιησού θα σωθούν. Το παρακάτω είναι μια προσευχή που θα μπορούσαμε να πειτε , αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε τον Ιησού Χρηστο

Θεε στον ουρανό, ευχαριστώ που μας εσιτελες Τον Μοναδικο Υιού Σου, τον Ιησού, να πεθάνει για τις αμαρτίες μου οστε να  μπορω  να σωθω  και να έχω τη νέα ζωή από τον ουρανό. Μετανοω για τους  τρόπους μου και να ζητω συγχώρεση για τις αμαρτίες μου. Πιστεύω στον Ιησού ως Κύριό και Σωτήρα μου. Βοήθησέ με και οδηγισε με για να ζήσω  μια ζωή που να Σε ευχαριαστει για αυτή τη νέα ζωή που μου έδωσες. Αμήν 

Αν έχετε κάνει την προσευχή ανωτέρα, ζητήστε  από τον Θεό να σας δείξω μια εκκλησία για  να πάτε. Μιλήστε στο Θεό στη  προσευχή τακτικά και ο Θεός θα σας μιλήσει. Ακούστε τη φωνή του Θεού. Ο Θεός θα σας καθοδηγήσει. Σε αγαπάει και θα σας φροντίσει. Μπορείτε να Τον  εμπιστευτείτε. Αυτός δεν αποτυγχάνει ποτέ εκείνους που Τον εμπιστεύονται . Ο Θεός είναι καλός Θεός.Είναι αξιόπιστος. Μπορείτε να εξαρτιθειτε από αυτόν για τη ζωή σας. Φέρτε τις ανάγκες σας μπροστα του . Αυτός φροντίζει για σας και θα σας ευλογήσει. Ο Θεός είπε, «εγώ ποτέ δεν θα σας αφήσω η ξεχασω ». Πιστεψτε  στο Θεό.Ευλογηθειτε μέσω του Ιησού.

Διαβάστε τη Βίβλο τακτικά, αρχίζοντας από το βιβλίο του Ιωάννη. Για περισσότερους πλιροφοριες στο Internet, κάντε κλικ εδώ.

SBLG SBL Greek New Testament